Płatność bezgotówkowa podatków lokalnych tylko po uprzednim podjęciu uchwały przez radę gminy

Warto przypomnieć, że podatki lokalne, to zasadniczo podatek od nieruchomości, czy podatek od środków transportowych, o których mowa w PodLokU. Nadto, można do nich zaliczyć podatek rolny, o którym mowa w PodRolU oraz podatek leśny, o którym mowa w PodLeśnyU.

W ocenie organu kontroli w omawianej sprawie naruszono art. 61a § 1 OrdPU. Dla przypomnienia, ze wskazanej regulacji prawnej wynika, po pierwsze, że rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Po drugie – w przypadku wymienionym w § 1 za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku płatniczego podatnika, płatnika lub inkasenta lub jego rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, innego niż płatniczy, albo dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza elektronicznego.

Ubocznie dodać należy, że wspomniana uchwała może także dotyczyć poboru opłat lokalnych, czyli np. opłaty targowej, czy opłaty miejscowej, które także mają normatywne podstawy w PodLokU.

Z powyższego należy więc wnioskować, że warunkiem legalnego funkcjonowania systemu płatności bezgotówkowych jest podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym elektronicznego.

Jednocześnie regionalna izba obrachunkowa zwróciła uwagę, że zaniechania w tym zakresie obciążają wójta gminy. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje art. 30 ust. 2 pkt 1 SamGminU, z którego wynika, że do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy. Oznacza to tym samym, że wójt powinien przygotować stosowny projekt uchwały pod obrady rady gminy, aby ta mogła przyjąć wspomnianą wyżej uchwałę. Warto dodać, że nie będzie wystarczające w podanym zakresie wydanie jedynie zarządzenia przez wójta gminy regulującego płatności bezgotówkowo, bowiem ustawodawca wymaga podjęcia aktu prawnego przez organ stanowiący, czyli radę gminy, w drodze stosownej uchwały. 

Podsumowując należy uznać, że ustalenia pokontrolne regionalnej izby obrachunkowej są uzasadnione. Legalność poboru podatków za pośrednictwem systemów elektronicznych, wymaga istnienia uchwały rady gminy przyjętej na ww. podstawie prawnej wynikającej z OrdPU. W przeciwnym razie, z dużym prawdopodobieństwem nieprawidłowości zostaną wykazane przez właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową. 

Źródło: http://www.katowice.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności