W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2391 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.12.2021 r. w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń.

Szczegółowy zakres planu:

 • ratowniczego dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie określa też kwalifikacje osób sporządzających te plany.

Osoby uprawnione do sporządzania planu ratowniczego powinny spełniać następujące wymagania:

posiadać kwalifikacje potwierdzone dyplomem:

 • na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • ukończenia studiów na kierunku związanym z ratownictwem morskim lub technicznym lub wysokościowym, lub zarządzaniem kryzysowym

– spełnianie tych wymagań dokumentuje się przez dołączenie do planu kopii odpowiednich dyplomów

posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie dowodzenia działaniami ratowniczymi w jednostce organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu ratownictwa:

 • morskiego
 • technicznego lub wysokościowego, lub zarządzania kryzysowego

– spełnianie tych wymagań dokumentuje się przez dołączenie do planu kopii umów lub referencji, lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego

posiadać:

 • co najmniej pięcioletnią praktykę pływania w żegludze międzynarodowej
 • doświadczenie w zakresie sporządzania planów ratowniczych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń lub planów operacyjno-ratowniczych dla zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej, lub planów zarządzania kryzysowego

– spełnianie tych wymagań dokumentuje się przez dołączenie do planu odpowiednich stron książki praktyk lub odpowiednich stron zatwierdzonych planów potwierdzających ich zakres przedmiotowy oraz autorstwo

Osoby uprawnione do sporządzania planu zwalczania zagrożeń powinny spełniać następujące wymagania:

posiadać kwalifikacje potwierdzone dyplomem:

 • na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • ukończenia studiów na kierunku związanym z ochroną środowiska morskiego lub ratownictwem chemicznym

– spełnianie tych wymagań dokumentuje się przez dołączenie do planu kopii odpowiednich dyplomów

posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie:

 • dowodzenia działaniami ratowniczymi w jednostce organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego lub ratownictwa chemicznego
 • prowadzenia badań naukowych dotyczących ochrony środowiska morskiego na uczelni morskiej lub w instytucie badawczym, w rozumieniu InstBadawU, prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z ochroną środowiska morskiego

– spełnianie tych wymagań dokumentuje się przez dołączenie do planu kopii referencji lub umów, lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego

posiadać:

 • co najmniej pięcioletnią praktykę pływania na statku przystosowanym do zwalczania zanieczyszczeń
 • doświadczenie w zakresie sporządzania planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń lub planów zwalczania rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń dla środowiska

– spełnianie tych wymagań dokumentuje się przez dołączenie do planu odpowiednich stron książki praktyk lub odpowiednich stron planów potwierdzających ich zakres przedmiotowy oraz autorstwo

 

W przypadku sporządzania planu ratowniczego wspólnie przez kilka osób wszystkie wymagania określone w tabelach powinny być spełnione łącznie przez te osoby w taki sposób, aby każda z nich spełniała co najmniej jedno z tych wymagań. Natomiast kopie dokumentów wymienionych w tabelach podlegają zwrotowi wnioskodawcy z dniem prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia przez dyrektora urzędu morskiego planu, do którego zostały dołączone.