W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1478 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 23.7.2021 r. w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia. 

Rozporządzenie określa trzy grupy zagadnień. Po pierwsze, rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji przez operatora pocztowego planów działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych. 

Operator pocztowy sporządza plan działania w sytuacji szczególnego zagrożenia, przy czym:

 • plan operatora pocztowego jest sporządzany dla obszaru, na którym operator ten faktycznie wykonuje działalność pocztową;
 • plan grupy kapitałowej jest sporządzany dla całego obszaru, na którym grupa kapitałowa faktycznie wykonuje działalność pocztową. 

Operator pocztowy dokonuje analiz i ocen na zasadach określonych w § 6 rozporządzenia, czyli m.in. analizy: szczególnych zagrożeń środowiskowych i fizycznych, zagrożeń cyberbezpieczeństwa, potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości świadczenia i przywracania świadczenia usług pocztowych, oceny danych dotyczących zagrożeń itd. Plan działania powinien zawierać szereg elementów, których zakres szczegółowo określa § 7 rozporządzenia.

Ważne

Operator pocztowy ma obowiązek sporządzić plan działania w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług pocztowych.

 

Po drugie, rozporządzenie określa organy uzgadniające plany działania w sytuacji szczególnego zagrożenia oraz zakres tych uzgodnień, a także rodzaje operatorów pocztowych obowiązanych do uzgadniania zawartości planów. Na zasadach określonych w § 8 rozporządzenia operator pocztowy (a także operator wyznaczony), sporządzając plan działania, dokonuje jego uzgodnień z ministrem właściwym do spraw łączności, właściwymi terytorialnie wojewodami, a także z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Organy te uzgadniają plan albo odmawiają jego uzgodnienia, określając przyczynę odmowy uzgodnienia oraz wyznaczając termin uzupełnienia i ponownego przesłania planu do uzgodnienia. Po dokonaniu uzgodnień operator pocztowy przekazuje Prezesowi UKE plan do uzgodnienia w zakresie określonym w § 7 pkt 7 lit. b i pkt 13 rozporządzenia oraz w zakresie spełnienia warunków dotyczących zawartości planu. Prezes UKE:

 • uzgadnia plan albo
 • odmawia uzgodnienia planu, określając przyczynę odmowy uzgodnienia, oraz wyznacza termin jego uzupełnienia i ponownego przesłania do uzgodnienia.  

Ważne

Po uzgodnieniu planu z Prezesem UKE operator pocztowy przekazuje plan ministrowi właściwemu do spraw łączności.

Po trzecie, rozporządzenie wskazuje rodzaje operatorów pocztowych niepodlegających obowiązkowi sporządzania planów. Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega bowiem operator pocztowy, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności pocztowej w poprzednim roku obrotowym były równe kwocie 400 tysięcy złotych lub od niej mniejsze lub który wykonuje działalność pocztową wyłącznie na obszarze nieprzekraczającym granic administracyjnych jednego województwa. 

Trzeba też dodać, że operator pocztowy dokonuje aktualizacji okresowej planu nie rzadziej niż raz na 5 lat. Natomiast aktualizacji bieżącej planu operator dokonuje niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności wpływających na jego treść i przesyła zaktualizowaną część planu organom uzgadniającym plan. 

Operator pocztowy ma też obowiązek określić przyczynę aktualizacji bieżącej planu, wskazując w szczególności, czy aktualizacja jest wynikiem:

 • zmian w infrastrukturze pocztowej lub w zakresie wykonywanej działalności pocztowej, w tym zmiany obszaru objętego planem, wpływających na zmianę sposobu i formy realizacji planu;
 • zmiany danych identyfikujących operatora pocztowego;
 • zmiany warunków lub procedur współpracy z organami uzgadniającymi plan;
 • istotnej zmiany danych dotyczących szczególnych zagrożeń;
 • zmiany potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości świadczenia i przywracania świadczenia usług pocztowych (§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia), wskazanych we wniosku właściwych organów uzgadniających plan.

 Aktualizacja bieżąca planu w zakresie współpracy operatora pocztowego z organami uzgadniającymi plan (§ 7 pkt 7 rozporządzenia), wymaga uzgodnienia z właściwymi organami w zakresie ich kompetencji. 

Jak wynika z przepisów przejściowych:

 • operator pocztowy świadczący usługi pocztowe przed 14.8.2021 r., który nie wykonał obowiązku sporządzenia planu działania, jest obowiązany do sporządzenia planu w ciągu 12 miesięcy od 14.8.2021 r., czyli do 14.8.2022 r.; plany sporządzone przed 14.8.2021 r. zachowują moc do upływu terminu ich aktualizacji (aktualizacji okresowej dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat); przepisy stosuje się odpowiednio do planu grupy kapitałowej;
 • do spraw w zakresie sporządzania i aktualizacji planów, wszczętych i niezakończonych przed 14.8.2021 r., stosuje się przepisy rozporządzenia.