Plany dotyczące nowego ZamPublU

Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że od powstania projektu do jego uchwalenia przez Sejm mija zazwyczaj kilka miesięcy, dochodzi do tego jeszcze odpowiednie vacatio legis.

Podkreślić należy, że nowe ZamPublU jest ujęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (www.mr.gov.pl/media/36848/SOR_2017_maly_internet_03_2017_aa.pdf) jako element szerszej koncepcji. Wskazuje się w tym dokumencie (przyjętym uchwałą Rady Ministrów z 14.2.2017 r.) na kilka poniższych kwestii.

W zakresie zamówień publicznych za istotne uznano wprowadzenie ram prawnych dla realizacji nowej, innowacyjnej polityki zakupowej. Zakłada się więc zastąpienie obowiązującej ustawy nowym, przejrzystym aktem prawnym kompleksowo regulującym zamówienia publiczne. Nowa ustawa ma uporządkować i usystematyzować regulację zamówień publicznych.

Innowacyjne i zrównoważone z zamówienia

Kluczowym elementem jest ukierunkowanie zakupów publicznych na innowacyjne oraz zrównoważone usługi, dostawy oraz roboty budowlane, dostarczane instytucjom publicznym. W tym modelu administracja publiczna ma być klientem kreującym rynek innowacyjnych dóbr z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu przeprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, poprzez wypracowanie zintegrowanej polityki zakupowej państwa. Jej podstawą powinno być wdrożenie partnerskich zamówień publicznych, tworzących popyt na innowacyjne produkty i usługi oraz odpowiedzialność społeczną i ochronę środowiska. Państwo jako klient powinno jasno określać swoje potrzeby, pozostając w stałym dialogu innowacyjnym z przedstawicielami środowiska naukowego i biznesowego, którzy jako wykonawcy proponują rozwiązanie technologiczne danego wyzwania. Klient powinien mieć zatem możliwość wpływu na prowadzone badania oraz finansować jedynie te, które dają szanse na prawdziwie przełomową technologię. W ten sposób państwo ma tworzyć popyt na innowacje (także przełomowe), których jest potencjalnym odbiorcą.

Innowacyjno-partnerskie zamówienia publiczne to - według Strategii - wdrożenie inteligentnego modelu zarządzania zakupami w ramach realizowanych zamówień publicznych, z uwzględnieniem aspektów normalizacyjnych, środowiskowych (koszt w cyklu życia produktu), społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnianiem dobrych praktyk i narzędzi zakupowych.

„Inteligentne” zamówienia publiczne

Zakłada się zwiększenie stosowania „inteligentnych” zamówień publicznych sprzyjających rozwojowi gospodarki i rynku pracy, wdrożenie jednolitej polityki zakupowej promującej innowacyjność, stabilne miejsca pracy, aspekty środowiskowe oraz wprowadzającej ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców. Celem Rządu jest konsekwentnie poprawa standardów działania administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych - wdrażanie inteligentnych i zrównoważonych zamówień publicznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, mechanizmy kontroli rażąco niskiej ceny i zatrudnienia pracowników. Zauważa się też, że zbyt wolno zachodzą zmiany w prawie oraz w procedurach, inicjowane dopiero w reakcji na problem, który się pojawił. Jako przykład przywołuje się w ww. Strategii ZamPublU w kontekście kryterium najniższej ceny czy weryfikacji rzeczywistego potencjału wykonawcy.

Dla przypomnienia, działania zmierzające do przygotowania ZamPublU - kompleksowego i spójnego aktu prawnego, porządkującego system zamówień publicznych, zostały zainicjowane już w grudniu 2016 r. cyklem debat organizowanych przez Prezesa UZP na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych. Do dyskusji zaproszono wówczas przedstawicieli wiodących uczestników systemu zamówień publicznych, w tym zamawiających, wykonawców, instytucji kontrolnych, przedstawicieli świata nauki oraz innych wybitnych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności