Planowany wzrost dotacji na wykonywanie zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej

Podstawa do wydania tego aktu prawnego wynika z art. 20 ust. 2 NieodpłPomPrU. Przedmiotowy projekt składa się tylko z dwóch paragrafów, z tym że zapisy w nich zawarte są istotne m.in. z punktu widzenia powiatów. Warto bowiem wspomnieć, że na mocy ww. ustawy, to właśnie na powiatach spoczywa prawny obowiązek realizowania ww. zadania. Zresztą ma to potwierdzenie w art. 8 ust. 1 NieodpłPomPrU, z którego wynika, że:

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

Rozwinięciem ww. zasady jest art. 9 NieodpłPomPrU, z którego z kolei wynika, że powiat, realizując zadania, o których mowa w art. 8 ust. 1 NieodpłPomPrU, może zawierać porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu, określające w szczególności:

1) wykaz planowanych dyżurów na terenie gminy zawierający:

a) dni oraz, jeżeli to możliwe, godziny, w których planuje się dyżury,

b) informację, czy dyżur przeznaczony będzie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c) informację o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów,

d) preferowaną specjalizację dyżurów, o ile stwierdzono potrzebę określenia specjalizacji,

e) adresy lokali, w których planuje się dyżury;

2) zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Natomiast jak podano w § 1 projektowanego rozporządzenia:

W 2022 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wynosi 5 654 zł.

W uzasadnieniu wspomnianego projektu wskazano, że wydanie rozporządzenia i określenie w nim wysokości kwoty bazowej na rok 2022 jest niezbędne do ustalenia przez Ministra Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Finansów, wysokości dotacji na finansowanie w 2022 r. zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 NieodpłPomPrU. Stosownie bowiem do przepisów art. 20 ust. 2 i 3 ustawy, podstawę ustalenia wysokości dotacji stanowi kwota bazowa, natomiast kwota dotacji stanowi dwunastokrotność iloczynu kwoty bazowej i mnożnika.

Podsumowując, z zestawienia ww. regulacji prawnych, w tym projektowanego rozporządzenia, wynika, że podwyższenie tzw. kwoty bazowej ma istotne znaczenie dla możliwości wykonywania zadań zleconych przez powiaty (względnie gminy), a związanych z szeroko rozumianym nieodpłatnym poradnictwem prawnym. W tym znaczeniu zwiększenie wspomnianej kwoty jest rozwiązaniem pożądanym, a nawet koniecznym, z uwagi na planowany na 2022 r. wskaźnik inflacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności