Planowanie przestrzenne do zmian

Plan ogólny

Z przedstawionych informacji wynika, że plan ogólny sporządzany byłby dla całego obszaru gminy, przy czym jego ustalenia ograniczałyby do ogólnego przeznaczenia terenów gminy polegających na określeniu terenów do zabudowy oraz terenów wyłączonych spod zabudowy. Plan ogólny miałby ukazywać strukturę przestrzenną gminy z uwidocznieniem podstawowej infrastruktury technicznej.

Zgodnie z założeniami wraz z planem ogólnym sporządzane byłyby:

1) prognoza oddziaływania na środowisko,

2) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu ogólnego, która winna być uwzględniana w wieloletnich planach finansowych,

3) uzasadnienie ustaleń planu ogólnego, w tym: opis charakterystyki uwarunkowań rozwoju przestrzennego oraz ich wpływu na przyjęte kierunki rozwoju przestrzennego oraz opis zgodności z ustaleniami zintegrowanej strategii rozwoju gminy.

Plan zabudowy

Plan zabudowy co do zasady stanowiłby podstawę do wydawania pozwoleń na budowę. Zgodnie z założeniami sporządzany byłby dla terenu przeznaczonego w planie ogólnym do rozwoju zabudowy zaś jego zakres ma być zbliżony do obecnie obowiązującego planu miejscowego z możliwością poszerzenia jego zakresu fakultatywnego.

Standardy urbanistyczne

Z przedstawionego komunikatu wynika, że standardy urbanistyczne miałyby określać warunki wiążące dla terenów przewidzianych w planie ogólnym do uzupełnienia zabudowy, ale nieobjętych planem zabudowy.

Inne proponowane zmiany

Wśród proponowanych zmian dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego zaproponowano wprowadzenie zintegrowanego projektu inwestycyjnego. Rozwiązanie to kierowane jest większym inwestycjom. W szczególności inwestycjom, polegającym na kooperacyjnej realizacji inwestycji przez więcej niż jeden podmiot. Jak wynika z przedstawionych informacji w kooperacyjnym przedsięwzięciu inwestycyjnym będzie możliwe uczestniczenie gminy jako jednego z inwestorów. Kooperacyjny charakter miałaby też koncepcja urbanistyczna i realizacyjna przyjmowana w drodze uchwały, łącząca oczekiwania gminy i inwestora podstawowego. Byłyby one wynikiem negocjacji władz gminy z przyszłym inwestorem lub inwestorami. W założeniu w wyniku negocjacji podpisywana byłaby umowa urbanistyczna, która konsumowałaby ustalenia negocjacji zarówno w sferze przestrzennej, jak i realizacyjnej.

Warto zwrócić uwagę, że proponowane zmiany dotyczyłyby także decyzji lokalizacyjnej. Zgodnie z założeniami decyzja lokalizacyjna na terenach przewidzianych w planie ogólnym do zabudowy mogłaby służyć do uzupełnienia zabudowy - na rygorystycznych warunkach związanych ze standardami krajowymi lub gminnymi, jeżeli gmina takie uchwali.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności