Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji

  • Uwzględnia zmiany w przepisach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, które obowiązują od 1.4.2017 r. Znowelizowane zostało kilka aktów prawnych, w tym m.in.:

            – ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
               przestrzennym,
            – ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
            – ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody,
            – ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
               i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
               oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  • W praktycznym komentarzu dotyczącym tematyki związanej z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące, m.in.:

            – wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inny cel niż określone
               ustawowo lub na już istniejące inwestycje,
            – dodatkowych obowiązków nałożonych przez gminę na inwestora przy wydawaniu decyzji
               lokalizacyjnej,
            – wpisów do rejestru wydanych decyzji i ich wyłączeń,
            – warunków zabudowy i projektach decyzyjnych o warunkach zabudowy.

  • Komentarz będzie przydatny dla wszystkich pracowników administracji, w których zakresie obowiązków znajdują się czynności związane z wydawaniem decyzji opartych o przepisy krajobrazowe i zagospodarowania przestrzennego. Oprócz komentarza prawniczego do przepisów, publikacja zawiera zbiór najważniejszych tez orzeczniczych, a także odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki wydawania ww. decyzji.
Fragment tekstu z komentarza:
Inwestycja celu publicznego

1. Artykuł 50 i następne PlanZagospU regulują kwestie związane z lokalizacją inwestycji celu publicznego, w tym w szczególności decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzje lokalizacyjne) oraz szczegóły dotyczące procedury wydawania tych decyzji.

Inwestycja celu publicznego określona została w art. 2 pkt 5 PlanZagospU jako działanie o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, krajowym oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego to działanie oraz źródła jego finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 GospNierU.

Podstawowym kryterium pozwalającym na uznanie inwestycji za inwestycję celu publicznego jest określenie jej jako działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, krajowym oraz metropolitalnym. Inwestycja powinna, niezależnie od jej charakteru, zaspokajać konkretny interes publiczny, istotny dla społeczeństwa na wskazanym szczeblu.

W art. 6 GospNierU przedstawiony został katalog celów publicznych, m.in.: budowa dróg publicznych, rowerowych i wodnych, urządzeń transportu publicznego i łączności publicznej, budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, czy też budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur i innych instytucji publicznych. Katalog ten nie jest jednak zamknięty i cele publiczne mogą także wynikać z innych ustaw. Przykładowo, inwestycje w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycje towarzyszące, są także inwestycjami celu publicznego – na podstawie art. 3 InwestEnergJądrU.

Inwestycja, która nie spełnia choćby jednego z wymienionych w ustawach celów publicznych, nie stanowi inwestycji celu publicznego. W orzecznictwie odmówiono statusu inwestycji celu publicznego budowie np. elektrowni wiatrowej z uwagi na fakt, iż inwestycji tej nie można było zakwalifikować pod którykolwiek z ustawowych celów publicznych.
Zobacz także:
Więcej informacji o zagospodarowaniu przestrzennym  znajdziesz w module Budownictwo, architektura i urbanistyka >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności