Uwagi aktualizacyjne: 2018-05-18 – patrz pkt 5)

O wiele bardziej odczuwalne mogą być zmiany wprowadzone w związku z nałożeniem obowiązku stosowania kas rejestrujących działających online, połączonych zdalnie w sposób stały z Centralnym Repozytorium Kas. Zgodnie z projektem zmian w VATU z 11.12.2017 r. (projekt rządowy UA35) ma to nastąpić od 1.1.2019 r. Zmiany te mają być wprowadzane stopniowe, z każdym rokiem mają obejmować kolejne grupy podatników.

Główne kierunki planowanych zmian można ująć w następujących punktach:

1) zostanie wprowadzony obowiązek stosowania kas fiskalnych online, połączonych zdalnie w sposób stały z Centralnym Repozytorium Kas, co umożliwi przekazywanie na bieżąco, w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji o rejestrowanych na nich transakcjach, które będą stanowiły elektroniczny obraz paragonów w formacie odpowiadającym strukturze JPK;

2) podatnicy uzyskają możliwość dokonania fiskalizacji kas nowego typu online poprzez zalogowanie się do Centralnego Repozytorium Kas;

3) podatnicy stosujący kasy z kopią papierową (tzw. dwurolkowe) oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będą mogli je stosować w dalszym ciągu (z wyjątkiem niektórych branż), przy czym po zapełnieniu pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową nie będzie już możliwa wymiana jej pamięci fiskalnej, a jedynie wymiana takiej kasy na kasę nowego typu;

4) obowiązek posługiwania się kasami fiskalnymi nowego typu powstanie w zależności od branży:

a) od 1.1.2019 r. np. dostawa benzyny, oleju i gazu napędowego, usługi naprawy pojazdów silnikowych,

b) od 1.7.2019 r. np. usługi związane z wyżywieniem świadczone przez placówki stacjonarne, usługi krótkotrwałego zakwaterowania,

c) od 1.1.2020 r. np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, medyczne prawnicze;

5) wzrośnie limit ulgi na zakup kasy fiskalnej do 1000 zł (założenie nieaktualne, zgodnie z obecnie procedowanym w sejmie Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach limit wynosi 700 zł; druk nr 2503),

6) zostanie skrócona ważność potwierdzeń dla kas z kopią elektroniczną do 31.12.2022 r., a z kopią papierową do 31.12.2019 r.,

7) zostanie wprowadzony wymóg, aby do ewidencjonowania wykorzystywać tylko kasy nabyte we własnym zakresie lub używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, pod warunkiem że w dniu fiskalizacji kasy będą objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar,

8) zostanie wydłużony okres zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej do 4 lat, wystawienia faktury do paragonu fiskalnego będzie możliwe jedynie wówczas, gdy na paragonie zarejestrowanym na kasie został ujęty numer NIP nabywcy.