Planowane zmiany w rachunkowości na 2019 r.

Zmiany te zawarte są w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z 16.3.2018 r., UD278, będący na etapie opiniowania). Generalnie ustawa, zgodnie z projektem, ma wejść w życie 1.6.2018 r., oprócz zmian w zakresie rachunkowości, które mają obowiązywać od 1.1.2019 r.

Tabela. Zmiany w ustawie o rachunkowości planowane w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Numer art.

Stare brzmienie

Nowe brzmienie

Zarys zmiany

2 ust. 2 zd. 2

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani , o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym

Usunięcie obowiązku podwójnego zawiadamiania o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez podatników podatku dochodowego. Zawiadomienie nastąpi w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy

3 ust. 1a pkt 2a

Wprowadzony od 1.1.2019 r.

osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą

Rozszerzenie katalogu jednostek, które mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika Nr 4 do RachunkU

3 ust. 1c pkt 1 lit. a i b

a) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

a) 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

Podniesienie progów uproszczeń w zakresie sprawozdawczości dla małych jednostek

3 ust. 6 pkt 1 i 2

1) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

1) 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

Zwiększenie zakresu podmiotów, które mogą stosować uproszczenia

7 ust. 2b i 2c

Wprowadzony od 1.1.2019 r.

2b. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a i 4 oraz ust. 1b, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nie przekracza wielkości, o których mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1, oraz spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c lub 1d, może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

2c. Przepisów ust. 2b nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej

Wprowadzenie uproszczeń w wycenie dla organizacji pozarządowych oraz jednostek mikro i małych

28 ust. 4a pkt 1 i 2

1) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

1) 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

Zwiększenie zakresu podmiotów, które mogą stosować uproszczenia w wycenie produktów

28b ust. 1 pkt 1 i 2

1) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

1) 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

Zwiększenie zakresu podmiotów, które mogą stosować uproszczenia w ujmowaniu instrumentów finansowych

32 ust 7 i 8

Wprowadzony od 1.1.2019 r.

7. Jednostka mikro, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nie przekracza wielkości, o których mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1, oraz spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c lub 1d, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych.

8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej

Wprowadzenie uproszczeń w wycenie środków trwałych dla organizacji pozarządowych i jednostek mikro i małych

33 ust. 1

Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1-4 i ust. 6

Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1-4 i ust. 6-8

Uwzględnienie nowych ust. 7 i 8 w art. 32 RachunkU.

37 ust. 10 pkt 1 i 2

1) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

1) 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

Zwiększenie zakresu podmiotów, które mogą stosować uproszczenia zakresie odroczonego podatku dochodowego

39 ust. 6 i 7

Wprowadzony od 1.1.2019 r.

6. Jednostka mikro, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nie przekracza wielkości, o których mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1, oraz spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c lub 1d, może nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

7. Przepisów ust. 6 nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej

Wprowadzenie nowego uproszczenia - możliwości nietworzenia rezerw na świadczenia pracownicze przez niektóre podmioty

74 ust. 1

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie

Skrócenie czasu przechowywania sprawozdań finansowych

załącznik Nr 1

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów

Wprowadzenie obowiązku dodatkowego ujawnienia - wartości części kapitału rezerwowego

załącznik Nr 5

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

„IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów

Wprowadzenie obowiązku dodatkowego ujawnienia - wartości części kapitału rezerwowego

Źrodło:

- rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z 16.3.2018 r., Nr UD278)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności