Propozycja ma na celu zwolnienie z opłacania w części lub całości podatku dochodowego w przypadku osób osiągających wiek emerytalny a chcących przedłużyć zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Podatek dochodowy miałby zostać skierowany na indywidualne konto emerytalne (IKE). Tego rodzaju ulga podatkowa miałaby na celu zwiększeniu kapitału emerytalnego dwustopniowo. W pierwszej kolejności taka osoba cały czas finansowałaby składki emerytalne, co oznacza, że kapitał emerytalny w pierwszym filarze (FUS/ZUS) rósłby, natomiast podatek finansowałby trzeci filar emerytalny. Można założyć, że środki z IKE taki emeryt mógłby wypłacić jednorazowo.

W ramach tej reformy zakłada się opracowanie i przyjęcie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o następujące założenia:

  • automatyczne obniżenie wysokości podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia dla osób, które osiągnęły prawo do przejścia na emeryturę, jednak zdecydują się na kontynuację zatrudnienia;
  • wysokość obniżenia wysokości podatku dochodowego (wartość procentowa obniżki) zostanie wyliczona szczegółowo na etapie opracowywania reformy, jednak zakłada się, że jej wartość będzie uwzględniać realnym poziom gwarantujący oddziaływania na indywidualne decyzje pracowników;
  • kwota wynikająca z obniżki podatku dochodowego zostanie automatycznie przekazywana na indywidualne konto emerytalne pracownika powiększając tym samym przyszłą emeryturę – dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko przyszła emerytura będzie wyższa ze względu na wydłużenie okresu składkowego, ale dodatkowo wpływ na jej wysokość będą miały zwiększone składki emerytalne wynikające z obniżenia podatku dochodowego i przeznaczenia uzyskanej w ten sposób kwoty na dodatkowe zasilenie konta emerytalnego;
  • ulga podatkowa przysługiwałaby uprawnionemu do emerytury (ale niepobierającemu emerytury) tylko do pierwszego progu podatkowego.

Nie są znane plany rządu w jakim terminie zostaną zaprezentowane projekty ustaw w komentowanym zakresie, które skonkretyzują rozwiązania zachęcające pracowników do aktywności zawodowej a pracodawców do zatrudniania takich osób.