Planowane zmiany odnośnie do waloryzacji w kontraktach na zamówienia publiczne

Zmiany, które mają być wprowadzone, będą dotyczyć wszystkich rodzajów umów, tj. na usługi, dostawy i roboty budowlane. W tym celu mają być znowelizowane przepisy PrZamPubl. Podkreśla się przy tym, że konieczne jest rozdzielenie dwóch okresów, a mianowicie przed 1.1.2021 r., kiedy przepisy PrZamPubl nie przewidywały obowiązku uwzględniania w umowie klauzul waloryzacyjnych, jak i po tym dniu, gdy dla pewnych rodzajów umów taki obowiązek istnieje.

Opracowywany w resorcie rozwoju i technologii projekt zmian ma charakter specustawy, uzupełniającej istniejące regulacje o przepisy dodatkowo gwarantujące możliwość zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego w obecnej sytuacji rynkowej. Dla umów zawartych przed 1.1.2021 r. ma zostać przewidziana możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych. Natomiast w przypadku umów zawartych po 1.1.2021 r. przygotowane przepisy mają pozwolić, po spełnieniu określonych przesłanek, podnieść limity waloryzacyjne przyjęte w zawartych już umowach.

W umowach zawartych przed 1.1.2021 r., w sytuacji gdy wykonawca wykaże zamawiającemu realny wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt realizacji zamówienia, zamawiający w porozumieniu z wykonawcą będą mogli zmienić umowę. Zamawiający zrobi to jak wskazują projektodawcy:

  1. waloryzując wynagrodzenie wykonawcy z zachowaniem rozkładu ryzyk pomiędzy stronami 50% na 50% albo
  2. zmieniając zakres świadczenia, albo
  3. zmieniając termin wykonania umowy lub jej części, lub
  4. czasowo zawieszając wykonanie umowy lub jej części.

Podkreślić należy, że projekt specustawy nie przewiduje „automatycznej” lub obligatoryjnej waloryzacji umów. W każdym przypadku będzie bowiem badany wpływ aktualnych warunków rynkowych na koszt realizacji danego zamówienia publicznego. W przypadku stwierdzenia takiego wpływu waloryzacja wynagrodzenia będzie jedną z dopuszczalnych możliwości zmiany umowy.

Przygotowywana nowelizacja przepisów PrZamPubl ma usprawnić systemowo proces realizacji przyszłych umów w sprawach zamówień publicznych, a w szczególności ograniczyć problem braku w umowach stosownych klauzul waloryzacyjnych. Zamieszczanie w zawieranych umowach klauzul waloryzacyjnych ma ograniczyć spory pomiędzy stronami umów na tle waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Ponadto zmiany w PrZamPubl mają polegać na rozszerzeniu katalogu umów objętych obowiązkiem wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej o umowy na dostawy oraz umowy na roboty budowlane i usługi zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy (obecnie jest to okres dłuższy niż 12 miesięcy).

zob. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mrit-pomoze-przedsiebiorcom-waloryzowac-kontrakty-w-zamowieniach-publicznych
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności