Planowane uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

W uzasadnieniu wnioskodawca stwierdza, że projektowany akt prawny ma szeroki i przekrojowy charakter, zmianami objęte zostały różne sfery życia społeczno-gospodarczego. Zidentyfikowane zostały ograniczenia, które wiążą się ze specyfiką konkretnych postępowań. Dotyczy to m.in.: zbyt dużej liczby załączników wymaganych do wniosku o wydanie niektórych decyzji; nieefektywnego sposobu zawiadamiania o wszczęciu postępowania i wydawanych w nim decyzjach, w sytuacji gdy występuje wiele stron postępowania; problemów z ustaleniem kręgu stron postępowania, co już na samym początku powoduje wydłużenie procedury. Celem projektowanej ustawy jest zatem również wyeliminowanie tych ograniczeń (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

Z zakresu prawa nieruchomości projekt zakłada nowelizację KWU oraz DrPublU.

W zakresie KWU ustawa zakłada poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić na podstawie zgody Ministra Sprawiedliwości o dwa nowe uprawnione podmioty tj. ministra właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz organy uprawnione do wydawania zaświadczeń przekształceniowych na podstawie art. 4 ust. 1 PrzekszUżytkWieczU np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Ponadto uprawnienia mają także dotyczyć organów działających na podstawie art. 3 ust. 1 PrzekPrUżytWU. Charakter zadań publicznych realizowanych przez te podmioty uzasadnia możliwość dokonywania wielokrotnej i nieograniczonej w czasie kwerendy w księgach wieczystych (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

Odnośnie DrPublU nowelizacja przewiduje jednoinstancyjność postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz jednoinstancyjność w postępowaniu w sprawie udostępnienia kanału technologicznego. Propozycja oznacza, że w obu przypadkach nie będzie stronie służyć odwołanie od wskazanych decyzji. Zdaniem wnioskodawcy zmiany w maksymalny sposób ograniczą uznaniowość wydawanych decyzji (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

Projekt skierowany został do opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności