W uzasadnieniu wnioskodawca stwierdza, że projektowany akt prawny ma szeroki i przekrojowy charakter, zmianami objęte zostały różne sfery życia społeczno-gospodarczego. Zidentyfikowane zostały ograniczenia, które wiążą się ze specyfiką konkretnych postępowań. Dotyczy to m.in.: zbyt dużej liczby załączników wymaganych do wniosku o wydanie niektórych decyzji; nieefektywnego sposobu zawiadamiania o wszczęciu postępowania i wydawanych w nim decyzjach, w sytuacji gdy występuje wiele stron postępowania; problemów z ustaleniem kręgu stron postępowania, co już na samym początku powoduje wydłużenie procedury. Celem projektowanej ustawy jest zatem również wyeliminowanie tych ograniczeń (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

Z zakresu prawa nieruchomości projekt zakłada nowelizację KWU oraz DrPublU.

W zakresie KWU ustawa zakłada poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić na podstawie zgody Ministra Sprawiedliwości o dwa nowe uprawnione podmioty tj. ministra właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz organy uprawnione do wydawania zaświadczeń przekształceniowych na podstawie art. 4 ust. 1 PrzekszUżytkWieczU np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Ponadto uprawnienia mają także dotyczyć organów działających na podstawie art. 3 ust. 1 PrzekPrUżytWU. Charakter zadań publicznych realizowanych przez te podmioty uzasadnia możliwość dokonywania wielokrotnej i nieograniczonej w czasie kwerendy w księgach wieczystych (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

Odnośnie DrPublU nowelizacja przewiduje jednoinstancyjność postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz jednoinstancyjność w postępowaniu w sprawie udostępnienia kanału technologicznego. Propozycja oznacza, że w obu przypadkach nie będzie stronie służyć odwołanie od wskazanych decyzji. Zdaniem wnioskodawcy zmiany w maksymalny sposób ograniczą uznaniowość wydawanych decyzji (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

Projekt skierowany został do opiniowania.