Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy ma dotyczyć:

  1. podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro,
  2. podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej nie będzie dotyczyć podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 ordynacji podatkowej.

Zakres informacji w sprawozdaniu

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej ma przedstawiać m.in.:

  1. opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  2. opis podejścia podatnika do dobrowolnych form współpracy z organami KAS;
  3. opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium  Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacjach o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą; 
  4. informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Publikacja sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy ma być zamieszczone na stronie internetowej danego podatnika lub na stronie internetowej podmiotu powiązanego (jeśli podatnik nie posiada własnej strony internetowej). Sprawozdanie ma być opublikowane do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 za dany rok. W tym samym terminie należy przekazać elektronicznie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której strategia została opublikowana. W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych ze sporządzeniem i publikacją sprawozdania podatnik ma podlegać karze w wysokości do 1 mln zł. Karę w drodze decyzji ma nakładać naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.