W projekcie rozporządzenia na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z 5.8.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 483) zarządza się utratę mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1.9.2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1776). Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że rozwiązanie bufora ryzyka systemowego uwolniłoby kapitał zgromadzony przez banki z tytułu bufora ryzyka systemowego, co pozwoliłoby bankom z jednej strony zmniejszyć ryzyko ograniczenia dopływu kredytu do gospodarki (zjawisko credit-crunch), a z drugiej strony pozwoliłoby zaabsorbować większe straty, zmniejszając tym samym ryzyko upadłości. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.