Trwają prace nad rządowym projektem rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642), który m.in. przewiduje, że spółki komandytowe mają się stać podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 1.1.2021 r., choć osobami prawnymi nie są. Projekt ten budzi wiele dyskusji w środowisku przedsiębiorców. Projekt przewiduje, iż wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami CIT niezależnie m.in. od skali oraz rodzaju prowadzonej działalności, struktury własnościowej, czy też statusu wspólników.

Minister Finansów poinformował, że w dalszej fazie prac legislacyjnych może być wprowadzona zmiana skutkująca możliwością odroczenia wejścia w życie nowych regulacji dla spółek komandytowych do 1.5.2021 r. Zmiany te są na razie dosyć nieprecyzyjne. Co zastanawiające w aspekcie prawa podatkowego, bilansowego czy handlowego objęcie spółki komandytowej nowym opodatkowaniem od 1 maja 2021 r. nie miałoby rodzić obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych 31.12.2020 r.