W rozporządzeniu MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej resort odpowiedzialny za pracę planuje wprowadzić następujące zmiany: po pierwsze dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży, a po drugie załącznik do rozporządzenia w którym są określone wysokości diet z tytułu podróży za graniczne otrzyma nowe brzmienie.

W związku z wysoką inflacją, resort rodziny zdecydował się na kontynuowanie podwyżki wysokości diety z tytułu podróży służbowej od 1.1.2023 r. o 7 zł, czyli z 38 zł do 45 zł. To oznacza, że poza samą dietą wzrosną również świadczenia z nią powiązane. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie jest to 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 67,50 zł (obecnie jest to 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie jest to 760 zł).

Ważne

Zgodnie z projektem rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w części dotyczącej zmian dotyczących podróży zagranicznych, natomiast podwyżka diety krajowej do 45 zł będzie obowiązywała od 1.1.2023 r. Rozporządzenie jest obecnie w konsultacjach społecznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z wymienionym przepisem minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od 1.3.2013 r. i wymagają skorygowania. Zgodnie z tym samym rozporządzeniem do lipca 2022 roku funkcjonowała wysokość diety w podróży krajowej, ale 28.7.2022 r. weszła w życie zmiana i dieta wzrosła do 38 zł za każdy dzień. Co ważne treści określone przedmiotowym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednak, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej. Tylko wtedy, kiedy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów rozporządzenia.