Plan przeciwdziałania skutkom suszy

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1615 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.7.2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Z art. 185 PrWod wynika m.in., że projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem: rolnictwa, rozwoju wsi, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej oraz z wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy.

Wody Polskie przekazują projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy ministrowi gospodarki wodnej, który, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy, podaje do publicznej wiadomości w celu zgłoszenia uwag:

 • harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy;
 • projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten plan.

W ciągu 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymienionych dokumentów zainteresowani mogą składać do ministra gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach. Następnie minister gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania skutkom suszy, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością przeciwdziałania skutkom suszy. Aktualizacja planu powinna mieć miejsce nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Ważne

Przyjęty aktualnie PPSS stanowi załącznik do rozporządzenia.

W treści planu znajdują się:

 • analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych (w tym m.in. ocena stanu dyspozycyjnych zasobów wodnych z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy, ocena stanu naturalnej i sztucznej retencji z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy, celowość działań w zakresie powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, opis możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych);
 • propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych (w tym uwarunkowania prawne i cele związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych służących przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych – z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy);
 • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji (w tym zakres planowanych zmian oraz ocena skali i racjonalności korzystania z zasobów wodnych, cele zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych, propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych, potrzeby oraz propozycje zmian naturalnej i sztucznej retencji – z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy);
 • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy (w tym identyfikacja działań, struktura katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, charakterystyka i lokalizacja działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w jednostkach planistycznych).

Zdaniem autorów planu, główny jego cel, jakim jest „przeciwdziałanie skutkom suszy”, odwołuje się do procesu kształtowania zasobów wodnych oraz do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych zgodnie z obowiązującymi normatywami. Cele szczegółowe, precyzujące cel główny PPSS, są podyktowane regulacją art. 184 ust. 2 PrWod oraz dotyczą zidentyfikowanych obszarów ryzyka związanego z suszą, tj. społeczeństwa, gospodarki i środowiska.

Do celów szczegółowych planu należą:

 • skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych na obszarach dorzeczy;
 • zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy;
 • edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy;
 • formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

  

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


 • Dołącz do nas
 • Legalis LinkedIn
 • Legalis facebook
 • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności