Plan kontroli PIP w 2016 r.

1. Zakres planowanych działań kontrolnych

Wykroczeniem będzie zaniechanie wykonania obowiązku ustalonego w art. 251 § 5 Kodeksu pracy, na który składają się łącznie:

  • zawiadomienie o zawarciu umowy właściwego inspektora pracy (okręgowego);
  • określenie w treści zawiadomienia przyczyn wymagających przekroczenia limitu:
    • czasu zatrudnienia na czas określony (33 miesiące) lub
    • liczby zawieranych umów na czas określony (3 umowy);
  • zachowanie odpowiedniej formy zawiadomienia (pisemnej lub elektronicznej);
  • zachowanie odpowiedniego terminu zawiadomienia (5 dni roboczych od zawarcia umowy).

Wykroczenie popełni każdy, kto nie dopełni choćby jednego z tych elementów.

Przykład
Wykroczenie popełni zarówno pracodawca, który w ogóle nie zawiadomi właściwego okręgowego inspektora o zawarciu takiej umowy, jak i ten, kto co prawda wyśle informację, ale po czasie, lub poda informacje niekompletne, np. nie poda przyczyny uzasadniającej – jego zdaniem – zawarcie umowy przekraczającej dopuszczalne limity.
Ważne
Nawet 30 tys. złotych grzywny może zapłacić pracodawca, który nie poinformuje okręgowego inspektora pracy o zawarciu długoterminowej umowy na czas określony. Od 22.2.2016 r. brak takiej informacji będzie nowym wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Jak deklaruje inspekcja, w zadaniach kontrolnych priorytetem pozostanie zgodność z prawem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, w tym szczególnie prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych, stosowanych często w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Inspektorzy ocenią skalę omijania i naruszania przepisów art. 231 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego.

Kolejnym polem kontroli będzie czas pracy, w tym pracy w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi (zwłaszcza przy przekroczeniu NDS lub NDN czynników szkodliwych).

Inspektorzy pracy skrupulatnie sprawdzą także przestrzeganie prawa wobec pracowników tymczasowych.

Ponieważ kontrole będą wielowątkowe, część z nich zostanie przeprowadzona przez dwuosobowe zespoły inspektorskie.

Inspekcja pracy zapowiada również zintensyfikowanie działalności prewencyjnej, zwłaszcza w zakładach zwiększonego ryzyka zawodowego.

2. Gdzie spodziewać się kontroli

Planowane są kontrole w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy (np. przemysł przetwórstwa drewna i budownictwo). Kontrole te będą ukierunkowane na doraźne zapobieganie wypadkom, np. przez sprawdzanie przygotowania pracowników do pracy, w tym ich wyposażenia w wymagane środki ochrony.

Ważne
Kompleksowych kontroli powinni spodziewać się też wszyscy pracodawcy w zakładach produkcyjnych, które nie były sprawdzane przez inspektorów pracy w ciągu ostatnich 5 lat.

Zobacz: art.10 ustawy z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 640, ze zm.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności