Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił nowelizację planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. Wojewoda świętokrzyski stwierdził nieważność tej uchwały. W uzasadnieniu wskazał na naruszenie § 82 i 86 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, polegające na zastosowaniu derogacji milczącej. Jak wskazał bowiem wojewoda, uchwalenie nowego planu gospodarki odpadami powinno się wiązać z wyraźnym i wprost zapisanym w jego treści uchyleniem planu poprzedniego.

Rozstrzygnięcie wojewody zaskarżył do sądu sejmik. Wskazał, że naruszenie zasad techniki prawodawczej nie jest przesłanką stanowiącą podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały organu samorządu województwa. Skarżący podkreślił, że rozporządzenie stanowi zbiór dyrektyw skierowanych do prawodawcy, wskazujących, jak poprawnie wyrażać normy prawne, nie zaś wskazywać ocenę ważności obowiązującego prawa.

WSA w Kielcach przychylił się do stanowiska sejmiku.

Sąd administracyjny podzielił pogląd samorządu województwa świętokrzyskiego, że plan gospodarki odpadami jako dokument o charakterze opisowym, analitycznym i informacyjnym nie może podlegać zmianie tak jak przepisy prawa, w szczególności z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach zasad techniki prawodawczej. – Istotą aktualizacji planu jest dostosowanie go do aktualnego stanu wiedzy – podkreślił sąd.

sygnatura akt: II SA/Ke 915/16