W przedstawionej przez Radę Ministrów propozycji kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wzrosłaby o 200 zł  w stosunku do kwoty obowiązującej  w tym roku  (2800 zł brutto), tj. o 7,1%. Druga podwyżka obejmuje minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych, która wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r. (18,30 zł) o 1,30 zł. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższe propozycje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z upoważnienia Rady Ministrów przekazał do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego, co jest elementem uzgodnienia trójstronnego podwyżki płacy minimalnej. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.