W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł wobec kwoty 2800 zł w 2021 r. (co oznacza wzrost o 7,5%), a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł, w porównaniu do stanu z 2021 r. wzrost wyniesie 1,40 zł za godzinę pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Ministrów ma obowiązek ustalenia wysokości płacy minimalnej do dnia 15.9.2021 r. Przed wakacjami rząd zaproponował, że płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3000 zł. Podczas obrad Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji właśnie w formie rozporządzenia. Związki zawodowe lobbowały wyższą podwyżkę, pierwotnie nawet do kwoty 3500 zł, a w ostatnim czasie do kwoty 3100 zł. W przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 50,82% prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł), które zostało założone w projekcie ustawy budżetowej.

„Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii” – tłumaczyła szefowa Resortu Rodziny, Marlena Maląg.

Nie znając jeszcze finalnej wersji zmian podatkowych w ramach ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, nie można w tym momencie wskazać, ile wyniesie kwota netto takiej osoby. Warto przypomnieć, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł od stycznia 2022 r. (zgodnie z tym projektem ustawy, który jest obecnie procedowany w Sejmie) może oznaczać, że podwyżka netto będzie wyższa dla osób świadczących pracę na podstawie płacy minimalnej. Na szczegółowe wyliczenia musimy jeszcze chwilę poczekać, do momentu, kiedy finalny projekt ustawy podatkowej zostanie uchwalony i przyjęty zarówno przez Sejm jak i Senat, a następnie podpisany przez Prezydenta. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podwyżka minimalnego wynagrodzenia nastąpi z dniem 1.1.2022 r.