Jednym z elementów tarczy branżowej jest tzw. mikropożyczka, która oferuje mikro i małym przedsiębiorcom do 5 tysięcy złotych. Ta forma pomocy ma kosztować budżet 865 mln zł, a może ją otrzymać ponad 170 tys. przedsiębiorców, którzy na dzień 30.9.2020 roku mieli wpisany jeden z wymienionych enumeratywnie kodów PKD (początkowo w projekcie było wpisanych 25 pozycji, w czasie prac w Sejmie liczba wzrosła do 33, a po poprawkach Senatu do 41).

Pieniądze na pokrycie bieżących kosztów działalności będą rozdzielali starostowie ze środków Funduszu Pracy. Otrzymają je mikro i mali przedsiębiorcy, którzy w październiku lub listopadzie zanotowali co najmniej 40% spadku obrotów, licząc rok do roku. Jednocześnie musieli prowadzić swoją działalność na dzień 30.9.2020 roku – pieniędzy nie można dostać, jeśli tego dnia działalność była zawieszona. Ponadto, przeważająca działalność musiała dotyczyć jednego z kodów PKD, wymienionych w ustawie. Pomoc dla poszkodowanych kryzysem, wywołanym COVID-19 może trafić m.in. do branży cateringowej, transportowej, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych, fotografów, wypożyczalni sprzętu sportowego czy producentów filmów i nagrań wideo.

Wniosek składa się elektronicznie do powiatowego urzędu pracy przez portal www.praca.gov.pl. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymaganych prawem kryteriów. Dotacja będzie nieoprocentowana, ale ma zostać zwrócona w ciągu 12 miesięcy, licząc od trzeciego miesiąca po jej udzieleniu (Rada Ministrów będzie mogła przedłużyć okres zwrotu pożyczki). Dotacja będzie mogła też zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność w ciągu trzech miesięcy po jej udzieleniu.

Staroście przysługuje prawo kontroli przedsiębiorcy – może ją przeprowadzić w ciągu trzech lat od udzielenia dotacji. Firma, która nie podda się temu będzie musiała zwrócić dotację w ciągu 12 miesięcy. Podobnie będzie w przypadku firmy, której przyznano dotację nienależnie lub który wykorzystała ją niezgodnie z przeznaczeniem. Warto pamiętać, że do kosztów prowadzenia działalności zalicza się m.in.: opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.