Lista podmiotów uprawnionych do składania wniosków o wsparcie w ramach Działania 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” obejmuje m.in.: gminy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, wspólnoty mieszkaniowe, organy administracji rządowej prowadzące szkoły, przedsiębiorców a także partnerstwa wymienionych podmiotów.

Każdy z podmiotów może ubiegać się o wsparcie finansowe na budowę, rozbudowę lub modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. Do każdego ze źródeł energii istnieją pewne wytyczne, przede wszystkim chodzi o maksymalną moc instalowanych elektrowni (jednostek).

Nabór wniosków, za który odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie przeprowadzony w dniach 31.3.–29.4.2016 r.. Wyniki będą znane pod koniec września br.