Pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych

Zajęcia rewalidacyjne są realizowane zgodnie z pensum danego nauczyciela. Mogą być również organizowane dla grupy uczniów.

Przepis art. 42 ust. 3 KartaNauczU określający stanowiska zajmowane przez nauczycieli oraz tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nie zawiera informacji w przedmiocie określenia pensum nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne. Przepisy KartaNauczU nie określają więc pensum nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne. W kwestii ustalania pensum dla nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze wypowiedziało się Ministerstwo Edukacji Narodowej (źródło: http://samorzad.pap.pl). W udzielonym wyjaśnieniu resort zauważył, że nauczycieli zajęć edukacyjnych prowadzących zajęcia rewalidacyjne lub rewalidacyjno-wychowawcze obowiązuje tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 KartaNauczU. Natomiast w sytuacji, gdy zajęcia rewalidacyjne prowadzi nauczyciel: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny lub doradca zawodowy – wówczas realizuje je w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego przez organ prowadzący szkołę na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 KN.

Jeżeli więc nauczyciel, który realizuje wyłącznie zajęcia rewalidacyjne, jest nauczycielem danego rodzaju zajęć (a nie specjalistą lub nauczycielem wspomagającym) – wówczas będzie je realizował zgodnie z pensum określonym w art. 42 ust. 3 KN. Z informacji zawartych w pytaniu wynika bowiem, że z uwagi na posiadane kwalifikacje, nauczyciel realizuje pensum 18 (tabela lp. 3). W takiej sytuacji nauczyciela należy zatrudnić na stanowisku nauczyciela szkoły, a w zakresie obowiązków (angażu) przydzielić realizację zajęć rewalidacyjnych.

Odnosząc się do zagadnienia związanego z organizacją zajęć rewalidacyjnych, należy zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.8.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578), nie określają sposobu organizacji zajęć. Zajęcia rewalidacyjne powinny być organizowane tak, aby zapewniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów. Jeżeli zatem, w powołanym zakresie istnieją warunki do zorganizowania zajęć rewalidacyjnych w grupie dla kilku uczniów, wówczas dyrektor może taki rodzaj zajęć zorganizować.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności