Penalizacja czynności zamawiającego w zakresie zawierania oraz zmiany umów ramowych, a także udzielania umów na podstawie umowy ramowej

Komisja przetargowa

Nowelizacja ZamPublU nie wprowadziła istotnych zmian w przepisach o powoływaniu oraz funkcjonowaniu komisji przetargowej. Tak jak dotychczas komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert lub też do dokonania innych, niż określone w art. 20 ust. 1 ZamPublU, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Zespół osób

Nowością jest powołanie zespołu. Mianowicie z dniem 14.1.2017 r. (jak stanowi wchodzący wówczas w życie art. 20a ZamPublU) w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 euro lub ją przekracza, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia kierownik zamawiającego będzie powoływał zespół osób.

Ratio legis art. 20a ZamPublU to zwiększenie efektywności zamówień publicznych. Chodzi tutaj o przesunięcie nacisku z efektywności działań proceduralnych, skutkujących zakończeniem postępowania oraz zawarciem umowy, na efektywność przeprowadzanych postępowań o zamówienia publiczne wyrażającą się prawidłowo wykonanymi umowami i zrealizowanymi zgodnie z opisanymi w dokumentach przetargowych przedmiotami zamówień.

Powyższym regulacjom towarzyszą modyfikacje ZamPublU w zakresie wyłączeń, w tym:

1) zmieniony art. 17 ust. 2 ZamPublU,

2) dodany ust. 2a w art. 17 ZamPublU.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają - pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, takich jak:

1) ubieganie się o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub bycie członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5) prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Oświadczenie

Dla zwiększenia pewności prawidłowości czynności prowadzonych w toku przygotowania, czy też prowadzenia postępowania ustawodawca dał kierownikowi zamawiającego lub osobie, której powierzył on czynności w postępowaniu, dodatkowe narzędzie, jakim jest możliwość (w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w pkt 2-4 powyżej) odbierania od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenia w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ZamPublU. W takim przypadku także przed odebraniem oświadczenia kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Powyższe zasady stosuje się oczywiście także do biegłych, powoływanych przez zamawiającego (art. 21 ust. 4 ZamPublU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności