W wyroku z 18.12.2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny zaznacza, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, upoważniającym jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika. W opinii Sądu, pełnomocnictwo to nie uprawnia np. do sporządzenia deklaracji, które musiałoby wynikać z innego tytułu prawnego. (FSK 1303/08, Legalis).

Od 1.1.2016 r. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa może być złożone również w formie dokumentu elektronicznego.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej stanowią załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2337)

Złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (za wyjątkiem pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Zwolnione z opłaty skarbowej jest również pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu (cz. IV zał. do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej [t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.]).