W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1373 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 16.7.2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. 

Zakres informacji gromadzonych w bazie danych PRG

W PRG gromadzi się informacje wymienione w § 3 rozporządzenia dotyczące:

  • przebiegu granic (m.in. państwa, podziału kraju, dotyczących wybrzeża morskiego, wyłącznej strefy ekonomicznej);
  • pól powierzchni (terytorium RP, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, obszarów morskich RP);
  • adresów i ich lokalizacji przestrzennej wraz z identyfikatorem TERYT: gminy, miejscowości oraz nazwy ulicy;
  • nazw, identyfikatorów REGON i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają niektóre granice;
  • oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 49 ustawy z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 955) oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG

Przepisy dotyczące danych przestrzennych PRG, pól powierzchni oraz nadawania obiektom przestrzennym PRG identyfikatorów infrastruktury informacji przestrzennej, określa § 4 rozporządzenia. 

PRG prowadzi się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego PRG, który zapewnia w szczególności:

  • kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
  • tworzenie i aktualizację PRG;
  • import danych z ewidencji gruntów i budynków, dotyczących granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, oraz danych z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
  • wizualizację danych w postaci kartograficznej i tworzenie raportów. 

Aktualizacji i weryfikacji PRG dokonuje się z urzędu w zakresie określonym w § 6 i 7 rozporządzenia. 

Tryb udostępniania danych zawartych w PRG

Dane zawarte w PRG udostępnia się za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u ustawy z 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214). Specyfikację tych usług sieciowych dotyczących udostępniania danych z PRG określa załącznik do rozporządzenia.

Ważne

Oprócz aktualnych danych dotyczących granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, z PRG udostępniane są także dane tych granic według stanu na dzień 1 stycznia w latach wcześniejszych.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z § 9 rozporządzenia, baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych staje się bazą danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w rozumieniu omawianego rozporządzenia. To samo dotyczy systemu teleinformatycznego PRG prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych.