W razie wystąpienia udokumentowanych złóż kopalin obowiązkiem rady gminy jest uwzględnienie ich w uchwalanym planie zagospodarowania przestrzennego. Oznaczenie granic terenu złóż kopalin, jeżeli w terenie objętym planem występują, to obligatoryjne ustalenie planu (wyr. WSA z 18.2.2016 r., IV SA/Po 785/15).

Wojewoda zaskarżył uchwałę rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W jego opinii doszło do naruszenia zasad sporządzania planu, bowiem w części tekstowej i graficznej nie ujawniono udokumentowanego złoża wód termalnych, którego część zlokalizowana była na obszarze objętym planem.

W odpowiedzi rada gminy wyjaśniła, iż ochrona złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin polega jedynie na ograniczeniu praw ich pozyskiwania przez podmiot, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny z określonej przestrzeni będącej obszarem górniczym. Skoro zatem dla terenu złoża wód termalnych nie obowiązują żadne ograniczenia oraz wymagania ochrony złoża, plan miejscowy takich zasad nie ustala.

Wojewódzki sąd administracyjny nie zgodził się z taką argumentacją. W ocenie sądu w razie wystąpienia udokumentowanych złóż kopalin obowiązkiem rady jest uwzględnienie ich w uchwalanym planie.