Z punktu widzenia podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU oraz art. 3 i art. 5 UłatwHandRolDomU.

Z pierwszej regulacji wynika, że na podstawie niniejszej ustawy (SamGminU) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W drugiej grupie przepisów podano zaś, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Nadto, rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Sygnalizowana problematyka była przedmiotem oceny prawnej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z 21.3.2022 r. (NK-N.4131.74.2.2022.MC; https://edzienniki.duw.pl). Na mocy ww. rozstrzygnięcia zakwestionowano zapisy przewidujące wymóg oznaczenia punktów sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby firmy.

W analizie prawnej organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że wprowadzenie ww. wymogu na podmioty handlujące na targowisku jest w istocie rzeczy przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

Dalej stwierdzono, że oznaczenie na targowisku punktów sprzedaży danymi osobowymi rolników umożliwia zapoznanie się z takimi danymi nieokreślonej liczbie odbiorców przebywających w danym czasie na targowisku. W konsekwencji, w ocenie organu nadzoru, rada gminy nałożyła aktem prawa miejscowego na uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku rolników i ich domowników obowiązek przetwarzania swoich danych osobowych poprzez oznaczenie nimi punktów sprzedaży. Wskazano również, że ww. rozporządzenie określa warunki, po spełnieniu których przetwarzanie danych osobowych staje się dopuszczalne. Funkcję przepisu określającego te warunki, spełnia art. 6 w stosunku do danych osobowych w ogólności, przepis ten jest rozbudowany w swej treści. W każdym razie zaznaczono, że żadna z wymienionych przesłanek w tym art. 6 nie legalizuje wspomnianego obowiązku oznaczania punktów sprzedaży. Wreszcie, zaakcentowano, że również w UłatwHandRolDomU jak i w innych ustawach brak jest przepisu, który nakłada obowiązek na uprawnionych do handlu oznaczania punktów sprzedaży swoimi danymi osobowymi. Finalnie, organ nadzoru, stwierdził nieważność wspomnianego wyżej zapisu.

Podsumowując, stanowisko wojewody jest uzasadnione. W uchwale w sprawie wyznaczenia miejsc targowych do handlu przez rolników (domowników) nie można ujmować zapisów dotyczących obowiązku oznaczania punktów sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy z adresami zamieszkania względnie siedziby. Warto dodać, że starania gminy o zapewnienie ustalenia kręgu korzystających ze zwolnienia z opłaty targowej nie mogą przysłaniać gminie obowiązku przestrzegania w zakresie danych osobowych.