Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ będzie też zapewniony ciepły posiłek.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na:

1) utworzenie lub wyposażenie placówki oraz

2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Ważne
Wymagany finansowy wkład własny wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% – w ramach modułu 2.

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której jest lub będzie prowadzona placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim w terminie do 13.3.2017 r.