Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24.1.2018 r. (0115-KDIT2-2.4011.398.2017.1.HD).

Przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200; dalej: PDOFizU).

Ponieważ za przychody uznaje się każdą formę przysporzenia majątkowego (zarówno pieniężną jak i niepieniężną), w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika, to dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie to wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku danej osoby mające konkretny wymiar finansowy . Przychodem będzie każdy rodzaj świadczenia, które jedna osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby.

Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę przyznania przez gminę nagrody kulturalnej, na którą składa się kwota pieniężna oraz pamiątkowa statuetka oraz kwota pieniężna. Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem gminy w dziedzinie kultury i ma charakter uznaniowy. Kwotę pieniężną gmina opodatkowała, jako płatnik, traktując ją jako przychód z działalności kulturalnej, o której mowa w art. 13 pkt 2 PDOFizU. Problemem okazała się wartość przyznanej statuetki.

Statuetkę wykonano z brązu polichromowanego wraz z cokołem i opatrzono tabliczką z wygrawerowaną treścią. Cena poszczególnej statuetki obejmuje wynagrodzenie za prawa autorskie. Każdy egzemplarz statuetki różni się wizją artystyczną (wielkość i kształt skrzydeł, kolory, kształt cokołu). Statuetka nie ma wartości użytkowej, ale symboliczną. Ponadto każdy uhonorowany nagrodą otrzymuje imienny list gratulacyjny. Wartość nagrody w postaci pamiątkowej statuetki (według rachunku twórcy-rzeźbiarza), tworzonej na podstawie umowy z gminą tylko na potrzeby danej nagrody kulturalnej, wynosi 5000 zł.

Odnosząc się do skutków w podatku dochodowym otrzymania takiej statuetki organ interpretacyjny stwierdził, że laureata opisanej nagrody kulturalnej prezydenta miasta wybiera kapituła, zaś statuetka ma wyłącznie wartość pamiątkową. Statuetka nie stanowi wartości użytkowej, ale symboliczną, ponieważ idea zawarta w tym symbolu (jak wskazuje gmina wnioskująca o wydanie interpretacji) to wielobarwność lokalnej kultury. Otrzymanie statuetki podnosi rangę nagrody kulturalnej i stanowi pewien prestiż wśród lokalnych „ludzi kultury”. Ponadto, statuetki nie wykonano z metali szlachetnych (np. ze srebra, złota czy platyny) – wykonana jest z brązu polichromowanego. Z wniosku nie wynikało też, by statuetkę ozdobiono kamieniami szlachetnymi. Statuetkę opatrzono tabliczką z wygrawerowaną treścią. Tego rodzaju wyróżnienie stanowi wyraz uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Statuetka jest więc formą uhonorowania o charakterze symbolicznym (pamiątkowym), nie ma charakteru materialnego.

Wobec tego, w tym przypadku, otrzymanie pamiątkowej statuetki za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój kultury nie powoduje powstania u laureata nagrody przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych . Tym samym z tytułu jej przekazania na gminie nie ciążą żadne obowiązki płatnika. Nie musi ona potrącać zaliczki na podatek, ani wystawiać żadnych informacji podatkowych, nawet PIT-8C.