Oświadczenie zobowiązanego składane w postępowaniu egzekucyjnym o posiadanym majątku i źródłach dochodu

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1279 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia (dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z art. 6 §1c ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.; dalej: EgzAdmU), wierzyciel może odstąpić od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, wydanego w sprawie prowadzonej na wniosek tego wierzyciela, na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego inne należności pieniężne zobowiązanego, chyba że ujawniony zostanie majątek lub źródło dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych.

Ważne

W przypadku, o którym mowa w art. 6 § 1c EgzAdmU, wierzyciel przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku, źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku gdy w wyniku wezwania nie zostanie złożone oświadczenie lub w złożonym oświadczeniu nie zostanie wykazany majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych, z którego możliwe jest prowadzenie egzekucji administracyjnej, za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień doręczenia tego wezwania (art. 6 § 1d EgzAdmU).

Natomiast zgodnie z obowiązującym od 30.7.2020 r. art. 37b EgzAdmU, w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny lub wierzyciel wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w wyznaczonym terminie, pisemnie lub ustnie do protokołu. Wezwanie takie zawiera pouczenie zobowiązanego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz informacje umożliwiające złożenie prawdziwego i zupełnego oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu.

Wezwanie zawiera:

podstawę prawną wezwania

oznaczenie wystawcy

nazwę odpowiednio wierzyciela lub organu egzekucyjnego, który sporządził wezwanie, adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej

oznaczenie zobowiązanego

imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numer PESEL, NIP lub REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada

wskazanie:

  1. rodzaju należności pieniężnej, której dotyczy wezwanie
  2. okresu, którego dotyczy należność pieniężna
  3. nazwy wierzyciela, a także adresu jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej

żądanie złożenia oświadczenia:

  1. wykazującego posiadany majątek i źródła dochodu
  2. o prawdziwości i zupełności informacji, o których mowa w lit. a

termin do złożenia oświadczenia

datę wystawienia wezwania

pouczenie o treści:

Złożenie fałszywego oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu grozi odpowiedzialnością karną na podstawie art. 233 § 6 w związku z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

oznaczenie osoby działającej z upoważnienia organu

imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby działającej z upoważnienia odpowiednio wierzyciela lub organu egzekucyjnego – w przypadku wezwania wystawionego w postaci papierowej, a jeżeli wezwanie zostało wy-stawione w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, zaawansowaną pieczęć elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną


W przypadku gdy zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka, wezwanie zawiera również żądanie złożenia oświadczenia:

  • danych dotyczących małżonka zobowiązanego: jego imieniu i nazwisku, adresie miejsca zamieszkania, a także PESEL lub NIP, jeżeli małżonek taki numer posiada;
  • wykazującego posiadany majątek wspólny: przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, a także dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpieniu innego zdarzenia skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności majątkiem wspólnym.
Ważne

Oświadczenie zobowiązanego, o którym mowa wyżej powinno zawierać elementy i dane określone w § 4 rozporządzenia, tj. m.in. jego oznaczenie, datę złożenia oświadczenia, szczegółowo wymienione dane dotyczące nieruchomości, a także ruchomości o wartości większej niż 1000 zł, prawach majątkowych, środkach pieniężnych, źródłach dochodu, informacje o współmałżonku zobowiązanego, oświadczenie o prawdziwości danych i odpowiedzialności karnej, podpis zobowiązanego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności