Obecnie pracodawcy w ramach sektora publicznego jeżeli nie zawarli dotąd umowy o zarządzanie PPK, muszą to zrobić samodzielnie, ponieważ 26.2.2021 r. minął termin na osiągnięcie porozumienia o wyborze instytucji finansowej z reprezentacją osób zatrudnionych.

Umowa o zarządzanie PPK

Pracodawcy zawierają umowę o zarządzanie PPK w formie papierowej, która jest następnie skanowana i przesyłana do instytucji finansowej w formacie PDF albo jest zawierana bezpośrednio przez stronę internetową/aplikacje instytucji finansowej. W takiej sytuacji egzemplarz umowy dla pracodawcy jest generowany automatycznie, który pracodawca powinien przechowywać.

Umowa o prowadzenie PPK

Druga z umów – umowa o prowadzenie PPK – jest zawierana co prawda przez pracodawcę, ale pracodawca nie będzie stroną takiej umowy, ponieważ zawiera ją w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Faktyczny moment zawarcia tej umowy to przekazanie do instytucji finansowej listy uczestników PPK. Osobami zatrudnionymi są przede wszystkim pracownicy i obowiązkowo oskładkowani zleceniobiorcy (składka emerytalna i rentowa) ale także osoby ze wskazanych kategorii które przebywają na urlopach macierzyńskich/wychowawczych.

Uczestnictwo w PPK określonych grup wiekowych

Pracodawca będzie miał obowiązek zapisania do PPK osób w wieku 18–54 lata automatycznie, chyba że przed dniem zawarcia umowy o prowadzenie osoby te złożą do pracodawcy deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, wówczas nie będą zapisane do programu.

Natomiast osoby w wieku 55–69 lat, będą się mogły zapisać do PPK na wniosek, czyli jeśli złożą deklaracje uczestnictwa.

Jeżeli któraś z osób zatrudnionych kończy 55 rok życia w 2021 r., to o ile urodziny obchodzi przed dniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK, np. 18.3.2021 r., to pracodawca nie będzie miał obowiązku zapisywania ich do PPK, ale będzie miał obowiązek poinformowania o możliwości uczestnictwa (podobnie jak każdą inną osobę w tym wieku). Jeżeli 55 urodziny będą miały miejsce w kolejnych miesiącach, np. w maju albo lipcu, to należy takie osoby zapisać automatycznie do PPK, ponieważ na dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie mają ukończonego 55 roku życia.

Zasady wpłat do PPK

Pierwsza wpłata do PPK w sektorze publicznych, co do zasady, będzie potrącona z wynagrodzeń wypłaconych pod koniec kwietnia 2021 r., wynika to z faktu, że większość podmiotów budżetówki będzie zawierało umowę o prowadzenie PPK ok. 10.4.2021 r. Zgodnie z ustawą o PPK podstawą naliczenia wszystkich wpłat jest wynagrodzenie zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika bez limitu 30-krotności. W ramach PPK patrzymy kasowo na moment wypłaty wynagrodzenia, co oznacza, że wszystkie składniki wynagrodzenia, które zostaną wypłacone po zawarciu umowy o prowadzenie będą objęte PPK, nawet jeżeli są należne np. za pierwszy kwartał 2021 r. Potrąconą wpłata do PPK z wynagrodzenia wypłaconego np. 28.4.2021 r.będzie musiała zostać przekazana do instytucji finansowej najpóźniej 15.5.2021 r., natomiast jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone po raz pierwszy po zawarciu umowy o prowadzenie PPK na początku maja 2021 r., np. 7.5.2021 r., to pracodawca będzie miał czas na odprowadzenie wpłaty do instytucji finansowej do 15.6.2021 r.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązki informacyjne. Jeden dotyczący osób w wieku 55–69 lat a drugi dotyczący dwóch rodzajów wpłat do PPK.

  • Informacja dla 55–69 latków (art. 15 ust. 2 ustawy o PPK)

Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania osób zatrudnionych u niego będących w wieku od 55 do 69 lat o możliwości złożenia wniosek o przystąpienie do PPK. Taka informacja powinna zostać przekazana przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, żeby osoby w tym wieku mogły się do PPK zapisać.

  • Informacje o wpłatach (art. 27 ust. 4 ustawy o PPK)

Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej. Taka informacja powinna zostać przekazana przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, żeby osoby zatrudnione mogły się zapoznać i ewentualnie zadeklarować w sprawie tych wpłat.

Ważne

Ważne żeby pracodawcy dotrzymywali terminów w ramach PPK, za nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK, czyli po 26.3.2021 r. pracodawca może otrzymać karę grzywny w wysokości do 1.5% budżetu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy. Natomiast nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK spowoduje karę grzywny od tysiąca do miliona złotych, podobnie jak nieterminowe odprowadzenie wpłat do PPK do instytucji finansowej.

Harmonogram wdrażania PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

  • Do 26.3.2021 r. – zawarcie umowy o zarządzanie PPK
  • Do 10.4.2021 r. – zawarcie umowy o prowadzenie PPK
  • Do 15.5.2021 r. – odprowadzenie pierwszej wpłaty w przypadku wynagrodzenia wypłaconego do końca kwietnia 2021 r., np. 27.4.2021 r.
  • Do 15.6.2021 r. – odprowadzenie pierwszej wpłaty w przypadku wynagrodzenia wypłaconego na początku maja 2021 r., np. 8.5.2021 r.