Budynki i lokale młodsze powinny zostać zgłoszone do CEEB w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia legalnego ich użytkowania (a więc przyjęcia przez nadzór budowlany zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub uzyskania waloru ostateczności przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie). Obowiązek składania deklaracji ciąży na właścicielach oraz administratorach budynków i samodzielnych lokali.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odpowiedzialny za gromadzenie danych w CEEB na bieżąco raportuje dynamikę składania deklaracji. Regularnie też prezentuje ranking gmin pod względem największej i najmniejszej ilości deklaracji wprowadzonych do CEEB. Obecnie najlepszy wynik posiada gmina Siennica Różana z województwa lubelskiego z 96% poziomem wypełnienia bazy CEEB względem zarejestrowanych punktów adresowych. Najsłabiej plasuje się zaś gmina Olszanica w województwie podkarpackim z wynikiem 14%.

Do 21.6.2022 r. wpłynęło już nieco ponad 5 mln takich deklaracji. Jest to bardzo dobry wynik, jeśli skorelujemy go z 7 milionami punktów adresowych, uwzględnionych w Państwowym Rejestrze Granic.

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara grzywny w wysokości do 5 000 zł. Przepisy prawa przewidują jednak w tym przypadku zasadę tzw. czynnego żalu i jeśli deklaracja wpłynie do CEEB nawet po terminie, lecz zanim odpowiedni wójt, burmistrz lub prezydent miasta poweźmie informację o uchybieniu terminowi – kara nie zostanie naliczona.

Złożenie deklaracji do CEEB jest warunkiem koniecznym uzyskania podwyższonego dodatku osłonowego do zakupu węgla lub rekompensującego wzrost cen energii. Oprócz motywacji negatywnej w postaci kary pieniężnej istnieje więc też motywacja pozytywna do zasilania bazy CEEB.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod linkiem https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713 wszyscy uzyskają komplet informacji oraz instrukcji, jak wypełnić i złożyć deklaracje do CEEB. Dodatkowo każdy urząd gminy jest zobligowany do udzielania niezbędnych informacji oraz pomocy w wypełnieniu deklaracji w wersji tradycyjnej.