Jeśli budynek został potraktowany jak budowla i w związku z tym w latach 2012–2017 firma zapłaciła od niego wyższy podatek – może go odzyskać. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15). W piątek 26 stycznia mija 30-dniowy termin od opublikowania tego wyroku. Tyle czasu daje ordynacja podatkowa na składanie wniosków o nadpłatę.

Trybunał uznał za niekonstytucyjne takie rozumienie przepisów o budynkach i budowlach, które umożliwiało naliczanie podatku w wysokości 2 proc. od wartości budowli, a nie kwotowo od powierzchni. Sprawa, która dotarła przed TK, dotyczyła konkretnie kontenerów instalowanych przy stacjach nadawczych telefonii komórkowej. Zawierają one wewnątrz skomplikowane i kosztowne urządzenia nadawcze. Choć same kontenery spełniały kryteria budynku, to urzędy gmin wolały traktować takie obiekty jako budowlę. Wówczas do jej wartości mogły włączać także urządzenia nadawcze. W efekcie, zamiast pobierać dość niski podatek od powierzchni budynku, pobierały 2 proc. od całej wartości obiektu. Różnica była nawet kilkudziesięciokrotna.

Trybunał napiętnował praktyki uznawania obiektu za budowlę ze względu na jego przeznaczenie czy wyposażenie.

– Takich kryteriów nie ma w prawie – wskazali sędziowie.

Wyrok ma znaczenie nie tylko dla branży telekomunikacyjnej. W podobny sposób były traktowane obiekty infrastruktury energetycznej czy gazowniczej, a także silosy czy elewatory zbożowe.

We wniosku dotyczącym nadpłaty podatnik powinien wskazać jej wyliczoną wysokość, czyli różnicę między podatkiem należnym od budowli i budynku. Podatnikowi przysługuje też oprocentowanie za okres od dnia powstania nadpłaty do jej zwrotu. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie, to w ciągu kolejnych 30 dni organ podatkowy (w tym przypadku urząd gminy) powinien zwrócić nadpłatę.

Wyrok TK daje też możliwość ponownego wszczęcia postępowania w sprawie podatku od budowli. Powinno to zainteresować przedsiębiorców, którzy toczyli spory z organami podatkowymi o wymiar podatku. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie miesiąca od publikacji wyroku TK.