Przypomniał o tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17.8.2020 r. (3063-ILPB1-1.4511.347.2016.8.IM).

W tym przypadku MOPS działa jako samorządowa jednostka budżetowa, która nie ma podmiotowości prawnej. Jak wynika z art. 47 ust. 1 SamGminU, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Z art. 2 SamGminU wynika zaś, że:

  1. gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
  2. gmina posiada osobowość prawną;
  3. samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Wynika więc z tego, że gminne jednostki budżetowe działają w ramach osobowości prawnej gminy (patrz wyr. NSA z 14.3.2014 r., II GSK 80/13).

Natomiast płatnikiem podatku dochodowego może być podmiot wymieniony w art. 41 PDOFizU, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 PDOFizU (m.in. z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło) oraz z tytułu praw majątkowych wymienionych w art. 18 (m.in. z tytułu praw autorskich), osobom objętym w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że po pierwsze, skoro stroną zawieranych umów cywilnoprawnych jest gmina, jest ona zleceniodawcą i jednocześnie płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy należnych od przychodów uzyskanych przez zleceniobiorcę z tytułu zawartej z nim umowy zlecenia.

Po drugie, nie ma znaczenia, który podmiot dokonuje fizycznie wypłaty należności. Kwestie rozliczeń dokonywanych przez jednostki organizacyjne gminy nie mają wpływu na zmianę tożsamości płatnika, którym zgodnie z treścią zawieranych umów jest gmina. Są to bowiem jedynie kwestie organizacyjno-techniczne. Co prawda, gminy mogą tworzyć jednostki organizacyjne celem przekazania tym podmiotom pewnych czynności do wykonywania, jednak nie dotyczy to obowiązków płatnika. Obowiązki podatkowe, w tym przypadku obowiązki płatnika, wynikają wprost z przepisów prawa podatkowego i nie podlegają przeniesieniu na inne podmioty.

Ważne

Kierownicy jednostek budżetowych (w tym przypadku dyrektor MOPS) zawierają umowy zlecenia oraz umowy o dzieło w imieniu gminy, a nie własnym. Tym samym czynności dokonane przez dyrektora MOPS są czynnościami samej gminy. Skoro jednostki budżetowe nie mają – jako strona – możliwości zawierania umów cywilnoprawnych, to nie mogą również we własnym imieniu wypłacać należności z tytułu umów i być płatnikiem w rozumieniu art. 41 ust. 1 PDOFizU.

Takie konkluzje odnoszą się tylko do kwestii zawieranych umów cywilnoprawnych, ponieważ w przypadku stosunku pracy, czyli w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracodawcą jest MOPS, a tym samym jest on płatnikiem podatku dochodowego.