Osoby uprawnione do składania wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

Z prawodawstwa UE

Obywatelstwo Unii powinno stanowić podstawowy status obywateli Państw Członkowskich, w przypadku gdy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu. Należy zatem skodyfikować i zweryfikować istniejące instrumenty wspólnotowe, które traktują oddzielnie pracowników najemnych, osoby pracujące na własny rachunek, studentów i inne osoby niezatrudnione w celu uproszczenia i wzmocnienia prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu wszystkich obywateli Unii.

Artykuł 4 ust. 2 TUE, art. 20 i 21 TFUE oraz art. 7, art. 24 i 45 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/38/WE (Dz. Urz.UE L z 2004 r., Nr 158, s. 77) należy interpretować w ten sposób, że jeśli chodzi o małoletnie dziecko, będące obywatelem Unii, którego akt urodzenia wydany przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego wskazuje jako jego rodziców dwie osoby tej samej płci, państwo członkowskie, którego to dziecko jest obywatelem, jest zobowiązane z jednej strony do wydania mu dowodu tożsamości lub paszportu bez konieczności uprzedniego sporządzenia aktu urodzenia przez organy krajowe. A także, z drugiej strony, do uznania, podobnie jak każde inne państwo członkowskie, dokumentu pochodzącego od przyjmującego państwa członkowskiego umożliwiającego wspomnianemu dziecku korzystanie, wraz z każdą z tych dwóch osób, z przysługującego mu prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Problematyka zmian

Usługa elektroniczna umożliwiająca osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych pobranie informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane osobowe jej dziecka udostępniono z Rejestru Dowodów Osobistych.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, jako administrator Rejestru Dowodu Osobistego jest obarczony obowiązkiem informacyjnym na gruncie RODO.

Zgodnie z RODO podstawowym obowiązkiem informacyjnym, w ramach którego osoba może uzyskać podstawowe informacje na temat przetwarzania jej danych osobowych w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacją taką jest m.in. informacja o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione z tego rejestru.

Informacja o odbiorcach

Zmiana przewiduje nową formę uzyskiwania przez osobę, której dane dotyczą lub przez jedno z rodziców (matkę lub ojca), informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane ich dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych w stosunku do aktualnych możliwości uzyskania takich informacji.

Do tej pory takie informacje przekazywał minister właściwy do spraw informatyzacji w postaci papierowej lub elektronicznej.

Nową formą uzyskania informacji o odbiorcach jest elektroniczna usługa transakcyjna umożliwiająca samodzielne pobranie takich informacji, przez zautomatyzowanie tego procesu, bezpośrednio z logów rejestru PESEL na skutek skierowania zapytania przez osobę, której dane dotyczą lub jedno z rodziców, w zakresie danych dziecka. W związku z tym zajdzie potrzeba modyfikacji funkcjonalności Rejestru Dowodów Osobistych przez zapewnienie odnotowania przez podmioty pozyskujące dane, celu pobierania danych z tego rejestru.

Możliwość skorzystania z transakcyjnej formy pobrania informacji o odbiorcach uzależniono od spełnienia określonych warunków analogicznie do przypadku rejestru PESEL.

Transakcyjna forma pobrania przez osobę, której dane dotyczą informacji o odbiorcach, których jej dane zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych, została przewidziana wyłącznie dla tej osoby. Usługa ta nie obsługuje zapytań kierowanych przez np. jej pełnomocników.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności