Świadczenie rodzicielskie

Do świadczenia rodzicielskiego będą uprawnieni:

 • matka albo ojciec dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka w razie objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • osoba, która dziecko adoptowała, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Ojciec dziecka będzie miał prawo do świadczenia rodzicielskiego w razie:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Okres pobierania świadczenia i jego wysokość

Okres pobierania świadczenia rodzicielskiego będzie uzależniony od liczby urodzonych, adoptowanych lub wziętych pod opiekę dzieci i będzie wynosił:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Ważne
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od dnia porodu, adopcji dziecka lub wzięcia dziecka pod opiekę, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a w razie odroczenia obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie będzie wynosiło 1000 zł miesięcznie. Bez względu na liczbę wychowywanych dzieci osoba uprawniona będzie miała prawo do jednego świadczenia rodzicielskiego. Nie będzie ono przysługiwało m.in., jeżeli choćby jedno z rodziców będzie miało prawo do zasiłku macierzyńskiego.

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, zasiłku dla opiekuna będzie przysługiwało jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Zmiany w innych przepisach

Nowelizacja wprowadza też zmiany do ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po wejściu w życie zmian, zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Część przepisów omawianej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw weszła w życie 5.9.2015 r., większość wejdzie w życie 1.1.2016 r.