Orzekanie sądu Najwyższego w sprawach wyborczych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1504 opublikowano ustawę z 31.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

W ustawie z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.; dalej: KodeksWyb) wprowadzono następujące zmiany:

  • Sąd Najwyższy (SN), na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest – do art. 244 KodeksWyb dodano § 1a, zgodnie z którym w tych sprawach SN orzeka w składzie całej właściwej izby;
  • zgodnie z art. 250 § 2 Kodeks Wyb, po zmianie, SN rozpatruje odwołanie od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu posła i orzeka w sprawie w terminie 7 dni w postępowaniu nieprocesowym – przed zmianą było tu wskazanie, że chodzi o Sąd Najwyższy – Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (analogiczną zmianę wprowadzono do art. 282 § 2 KodeksWyb dotyczącego mandatu senatora, a także do art. 367 § 2 KodeksWyb dotyczącego mandatu europosła);
  • zgodnie z art. 324 § 1 KodeksWyb SN na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej – dodano § 1a, zgodnie z którym w tej sprawie SN orzeka w składzie całej właściwej izby.

Natomiast w ustawie z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1444 ze zm.) zmieniono treść art. 35, który po zmianie stanowi, że SN rozstrzyga o ważności referendum, podejmując w tej sprawie uchwałę nie później niż w 60 dniu od dnia ogłoszenia wyniku referendum. W tej sprawie SN orzeka w składzie całej właściwej izby. Uchwałę o ważności referendum przedstawia się niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu i Prezesowi Rady Ministrów, a także Państwowej Komisji Wyborczej. Uchwałę o ważności referendum ogłasza się w Dzienniku Ustaw RP.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności