W dniu 3.8.2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1515). Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.), ustawie z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) oraz ustawie z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

W przepisach ustawy wprowadzono zmiany dotyczące orzekania o stanie zdrowia oraz przekazywania recept przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta.

Od 1.1.2019 r. dopuszczono możliwość sprzedaży wysyłkowej niektórych produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Uregulowano również aspekty dotyczące realizacji recept w formie elektronicznej w przypadku awarii systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, precyzując, że w takiej sytuacji recepta realizowana będzie na podstawie wydruku po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wprowadzono także regulację dotyczącą zakresu i celu przetwarzania danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz nową kompetencję Narodowego Funduszu Zdrowia polegającą na dodaniu Narodowemu Funduszowi Zdrowia nowego zadania poprzez organizację wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, jeżeli umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej będzie określać, że świadczenie zdrowotne rzeczowe będzie dostarczane świadczeniodawcy po przeprowadzeniu wspólnego postępowania.

Ustawa precyzuje formę dokumentową w przypadku wyrażenia zgody na zabieg operacyjny albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące zaopatrzenia i zlecenia napraw wyrobów medycznych m.in. co do elementów zlecenia i zlecenia naprawy oraz weryfikacji zlecenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przepisy umożliwiają również pielęgniarce i położnej, bez badania pacjenta, wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Wprowadzono także zmianę dotyczącą kolejnego przesunięcia terminu z 30.9.2018 r. na 1.4.2019 r. co do obowiązku raportowania danych przez podmioty za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Przepisy ustawy wejdą co do zasady w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.