Zgodnie z nim świadczenia opieki zdrowotnej będące przedmiotem przetargów muszą być udzielane wyłącznie przez placówki szpitalne położone w określonej gminie, która to gmina może nie być gminą zamieszkania pacjentów, których dotyczą te świadczenia. Wymóg takki powoduje bowiem automatyczne wykluczenie oferentów, którzy nie mogą udzielać omawianych świadczeń w tego rodzaju placówce położonej w tej gminie, ale spełniają wszystkie pozostałe warunki tego zamówienia.

W rozpatrywanej sprawie świadczenia medyczne miały dotyczyć mieszkańców dwóch gmin. Organizator przetargu wymagał, aby miejsce świadczenia znajdowało się na terenie gminy konkretnie wskazanej w dokumentacji postępowania. Istotne jest zwrócenie uwagi nie tylko na samą sentencję ww. wyroku, ale także na wskazówki Trybunału, które powinny być każdorazowo odnoszone do konkretnego przypadku – postępowania o zamówienie publiczne. Jak można przyjąć, znajdą one zastosowanie do różnych rodzajów zamówień. Trybunał bowiem położył generalny nacisk na zapewnienia bliskości i dostępności wspomagającej prywatnej placówki szpitalnej, w interesie pacjentów, ich bliskich oraz personelu medycznego, który musi udać się na miejsce do tej placówki, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równych i niedyskryminacyjnych warunków dostępu do przetargów wszystkim oferentom. Nie zawsze będzie to oznaczało umiejscowienie danej placówki w konkretnym położeniu geograficznym.

W powyższym przypadku placówka skarżącego wykonawcy spełniała wszystkie wymogi, w tym bliskości i dostępności, z wyjątkiem wymogu lokalizacji na terytorium gminy Bilbao, gdyż była położona w gminie graniczącej z Bilbao. Poza tym liczni pacjenci, którzy mieli korzystać ze świadczeń udzielanych w prywatnej placówce szpitalnej wykonawcy, mieli miejsce zamieszkania poza gminą, na której terytorium musiała mieścić się ta placówka zgodnie z rozpatrywanym warunkiem lokalizacji.