Organy prowadzące szkoły czekają dodatkowe wydatki na stołówki szkolne

Od 1.9.2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom, bowiem na mocy ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) do PrOśw dodano art. 106a, który wejdzie w życie 1.9.2022 r. Z podanego artykułu wynika zaś, że:

1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

Z powyższego wynika, że od 1.9.2022 r. szkoły mają obowiązek zorganizować stołówkę. Warto jednak podkreślić, że przepisy w zakresie ustalania odpłatności i zasad wnoszenia tej odpłatności, nie uległy zmianie.

Na podane kwestie zwrócono uwagę w piśmie RIO w Olsztynie z 8.6.2022 r. (znak RIO.III.072-51/2022). Dodatkowo w piśmie tym wskazano, że przy ustalaniu odpłatności za posiłki, należy stosować zasady wynikające z art. 106 ust. 3-6 PrOśw, więc:

  1. wysokość opłat za posiłki w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (art. 106 ust. 3),
  2. do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 106 ust. 4).

W piśmie podano również istotne wskazówki w związku z wejściem w życie ww. przepisów:

  1. w odniesieniu do posiłków zapewnianych uczniom na podstawie art. 106a PrOśw rodzic ucznia powinien dokonywać odpłatności za posiłek do wysokości tzw. „wsadu do kotła”,
  2. w sytuacji zapewnienia uczniom posiłków w formie cateringu organ prowadzący ma obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej stołówki, wtedy rodzic również powinien dokonywać odpłatności do wysokości tzw. „wsadu do kotła”,
  3. przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach się nie zmieniły, a ww. art. 106a PrOśw dotyczy tylko szkół podstawowych.

Podsumowując, już od września br. wejdą w życie nowe zasady finansowania wyżywienia w szkołach podstawowych. Gmina będzie zobowiązana zapewnić uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stworzyć im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Z pewnością będzie się to wiązało z koniecznością zaangażowania pewnych dodatkowych środków budżetowych ze strony gminy, chociażby biorąc pod uwagę względy logistyczne związane z zapewnieniem odpowiednich pomieszczeń w celu realizacji ww. zadania, a oprócz tego konieczny będzie większy nakład pracy ludzkiej.

Źródło: https://rioolsztyn.bip.net.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności