Organizator akcji promocyjnej jako płatnik PIT

Stan faktyczny

Spółka jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się zarządzaniem akcjami promocyjnymi. Świadczy na rzecz swoich klientów usługi polegające na całościowej organizacji tych akcji mających na celu reklamę firmy klienta i jego produktów.

Wśród najczęściej organizowanych akcji należy wymienić następujące:

  • konkurs: w tego typu akcji spółka jako organizator przyrzeka nagrodę dla tych spośród osób, które wykonają określoną czynność (zadanie konkursowe), których zadanie konkursowe spółka (komisja wskazana przez spółkę) oceni - według przyjętych kryteriów - najwyżej;
  • program lojalnościowy: w tego typu akcji spółka jako organizator, w zamian za zakup przez zarejestrowanych w programie uczestników towarów i usług oferowanych przez klienta, nalicza na rzecz takiego uczestnika punkty, wymieniane później na nagrody; należy przy tym zastrzec, że samej sprzedaży towarów i usług nie dokonuje spółka;
  • loterie promocyjne: w tego typu akcji uczestnik, który nabył towar lub usługę i zgłosił swój udział w akcji, bierze udział w loterii, najczęściej na podstawie dowodu zakupu tego towaru lub tej usługi, i w drodze losowania ma szanse na wygranie nagrody.

Spółka planuje, że w przyszłości będzie zawierała z niektórymi klientami umowy o organizowanie akcji w ten sposób, że spółka będzie otrzymywała od klienta z góry ustalone wynagrodzenie za organizację całej akcji, ale to na spółce będzie spoczywał ciężar nabycia z własnych środków i wydania nagród w tych akcjach. Ciężar finansowy nagród będzie spoczywał więc w całości na spółce. Klient nie będzie zobowiązany, na żadnym etapie ani w żadnej formie, do wypłacenia spółce równowartości pieniężnej wydawanych nagród. Oczywiście spółka, mając na względzie, że celem jej działalności jest uzyskiwanie zysku, będzie proponowała takie wynagrodzenie, by mimo pokrycia kosztów nagród organizacja akcji była dla niej opłacalna. Niemniej, jeżeli okaże się, że w wyniku nieprawidłowo oszacowanej oferty, koszt wydanych nagród przewyższy przychód z organizacji akcji, to i tak spółka nagrody te będzie musiała sfinansować i wydać. W takich wypadkach spółka nie będzie mogła w żaden sposób zrezygnować z organizacji akcji oraz pokrycia koszt nagród.

W odniesieniu do tego planowanego modelu organizacji akcji spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, pytając, czy w tym modelu będzie zobowiązana do wykonywania obowiązków płatnika, czyli do pobierania PIT od świadczeń (nagród) przekazywanych beneficjentom akcji oraz do przekazywania deklaracji i informacji podatkowych z tym związanych. Zdaniem spółki, będzie musiała te obowiązki wykonywać.

Organ interpretujący uznał, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe, gdyż obowiązki płatnika powinien wykonywać klient spółki jako podmiot ponoszący (w ogólnym rozrachunku) ciężar ekonomiczny świadczeń spełnianych na rzecz beneficjentów akcji.

Spółka zaskarżyła interpretację do sądu.

Stan prawny

W myśl ogólnej definicji płatnikiem jest osoba „obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu" (art. 8 OrdPU). Takimi przepisami prawa podatkowego są m.in. art. 41 ust. 1 i 4 PDOFizU, zobowiązujące przedsiębiorców, którzy dokonują świadczeń (w tym wypłat nagród i wygranych) na rzecz osób fizycznych, do pobierania zaliczek albo zryczałtowanego podatku dochodowego.

Stanowisko WSA w Łodzi

Sąd przyznał rację spółce i uchylił zaskarżoną interpretację.

Skoro nagrody zostaną zakupione przez spółkę z jej własnych środków pieniężnych i w chwili ich wydawania uprawnionym uczestnikom ich właścicielem będzie spółka, to ona jest tym podmiotem, który w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponuje środkami finansowymi podatnika w postaci wydawanej lub wypłacanej mu nagrody. Nie ma zatem podstaw, by w sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości, że podmiotem dokonującym świadczeń jest spółka, uznać za płatnika klienta spółki, który ponosi ciężar ekonomiczny świadczenia. Ustawodawca, zakreślając krąg płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, nie posługuje się kategorią podmiotu, na którym ciąży ciężar ekonomiczny świadczenia, lecz wyraźnie wskazuje, że płatnikiem jest podmiot, który dokonuje świadczeń.

Podsumowując, płatnikiem jest spółka, ponieważ jest ona organizatorem, podmiotem przyrzekającym nagrodę oraz wydającym nagrodę z własnego majątku.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu wyroków sądów administracyjnych.

Trafność wyroku sądu jawi się jako oczywista. Wręcz można się dziwić stanowisku fiskusa, gdyż jego realizacja byłaby z praktycznego punktu widzenia trudno wykonalna i niepotrzebnie skomplikowana. Przecież klient spółki nie styka się bezpośrednio z beneficjentami akcji promocyjnych, a więc i tak musiałby się opierać na danych przekazywanych przez spółkę. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności