Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu szkoły

Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy, ale oddanej w użytkowanie wieczyste powiatowi ‒ jest wójt, burmistrz, prezydent.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.; dalej: OchrPrzyrodU) czynności, o których mowa w art. 83–89 OchrPrzyrodU (a więc m.in. wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew), w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta.

Czynnikiem decydującym o właściwości organu do wydania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów jest własność nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy objęte wnioskiem. W przypadku, w którym właścicielem takiej nieruchomości jest gmina - organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta.

Na mocy art. 90 OchrPrzyrodU w przypadku gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom niż gminne właściwy jest wójt (burmistrz bądź prezydent miasta). Ustawodawca wprowadził tym wyjątek od wskazanej wyżej zasady w przypadku kiedy nieruchomość stanowiąca własność gminy jest przedmiotem użytkowania wieczystego innego podmiotu. Wyjątek ten wyłącza przeniesione wyżej wskazaną regułą kompetencje starosty.

W przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie wyjątek od zasady wydawania przez starostę zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości stanowiącej własność gminy a właściwość w takiej sprawie zachowuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Pozostawanie nieruchomości w trwałym zarządzie nie zmienia statusu własnościowego nieruchomości a w związku z tym organu właściwego do wydania zezwolenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności