W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 987 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 10.5.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

Zmiany wprowadzono do OrgKASR). Dotyczą one opłaty dodatkowej z art. 37ge ust. 1 i 2 AutostrPłatneU, za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobiera się opłatę dodatkową. Opłata taka może wynosić 500 zł lub 1500 zł.

Wnoszącemu opłatę Szef KAS wystawia wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, które zawiera dane wymienione w art. 37ge ust. 7 AutostrPłatneU. Opłatę dodatkową wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Poza tym, z art. 37gg AutostrPłatneU wynika m.in., że w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, że wnoszący opłatę:

  • nie uiścił opłaty za poprzednie przejazdy autostradą lub jej odcinkiem oraz
  • ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty, bądź możliwość jej egzekucji nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa

osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej opłacie dodatkowej.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 5a OrgKASR, do dokonywania czynności związanych z poborem opłaty dodatkowej w zakresie dokonywania zapisów w ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów tej opłaty, wyznaczono:

  • naczelnika urzędu skarbowego, na którego terytorialnym zasięgu działania ma miejsce zamieszkania lub siedzibę wnoszący opłatę w dniu wystawienia wezwania;
  • Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, jeżeli w dniu wystawienia wezwania wnoszący opłatę ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski.

Natomiast do dokonywania czynności w zakresie dokonywania zapisów w ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu kaucji wyznaczono Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, który jest właściwy na całym terytorium Polski (§ 5aa OrgKASR).

Przed zmianą, do wszystkich wymienionych wyżej czynności dotyczących opłaty dodatkowej właściwy na całym terytorium Polski był Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Stąd, nowelizacja przewiduje przepis przejściowy, zgodnie z którym sprawy wszczęte i niezakończone przed 12.5.2022 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w zakresie dokonywania czynności związanych z poborem opłaty dodatkowej, w zakresie dokonywania zapisów w ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów tej opłaty, są dalej prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.