W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 480 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 22.2.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Jak wynika z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.8.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 122 ze zm.), organy podatkowe, które na podstawie odrębnych przepisów są właściwe do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych są też właściwe w sprawach:

1) zwalniania płatników z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek – bez ograniczenia kwoty;

2) ograniczania poboru zaliczek na podatek – bez ograniczenia kwoty;

3) odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty zapłaty podatku – bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;

4) odraczania oraz rozkładania na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę – bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;

5) umarzania w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – bez ograniczenia kwoty.

Zgodnie z nowelizacją tego rozporządzenia, w przypadku gdy zobowiązanie z tytułu podatków określił lub ustalił naczelnik urzędu celno-skarbowego, organem podatkowym właściwym w sprawach wymienionych wyżej jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.