Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję utrzymującą w mocy decyzję DIAS w Krakowie przedmiocie w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. Przedsiębiorca dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług nabywanych w celu wsparcia sprzedaży na rynkach zagranicznych. Zarówno sprzedaż jaki i samo nabycie usług nie były na żadnym etapie kwestionowane przez DIAS. Organ kwestionował jedynie celowość ponoszenia wydatków. Przedsiębiorca oraz Rzecznik MŚP w złożonych skargach podkreślali, że w przedmiotowej sprawie spór dotyczył wykładni i stosowania przepisów prawa i nie było żadnych podstaw by w ogóle wszczynać jakiekolwiek postepowanie karne skarbowe. Ponadto organ pomimo wszczęcia postępowania przygotowawczego w grudniu 2017 roku, do czasu wydania wyroku w niniejszej sprawie, a wiec przez cztery lata, zachowywał się w sposób bierny, nie dokonał żadnych ustaleń, w tym nie wydał postanowienia o przedstawieniu jakichkolwiek zarzutów.

WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 r. o sygn. akt I SA/Kr 453/21 uchylił zaskarżoną decyzję. W ustnym uzasadnieniu, WSA uwzględniając pogląd prawny przedstawiony przez NSA w uchwale sygn. akt I FPS 1/21, podkreślił, że w tej sprawie za koniecznością zbadania okoliczności instrumentalnego wszczęcia postępowania przemawiało wszczęcie KKSU w grudniu 2017 roku (a więc na 27 dni przed upływem terminu przedawnienia – przyp. red.). Dodatkowo uzasadnione wątpliwości, zdaniem Sądu budzi brak jakiejkolwiek aktywności organu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po wszczęciu postępowania.

Niedopuszczalnym jest pozostawanie przedsiębiorcy w niepewności przez dziesięć lat co do wysokości zobowiązania podatkowego. Prawo do przedawnienia nie może być iluzoryczne, gwarantuje ono bowiem pewność prowadzenia biznesu w zmieniającej się rzeczywistości – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik MŚP