W myśl uzasadnienia do projektu ustawy rozwiązania w niej zawarte mają stanowić wsparcie w powyższym zakresie dla inwestycji zgodnych z potrzebami i celami polityki państwa, stricte inwestycji związanych z rozwojem i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza, a także z potrzebami i celami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

Ważne

Ustawa ma nietypowy charakter. Po pierwsze dotyczy wybranych działek geodezyjnych położonych na terenie Jaworzna (25 działek) i Stalowej Woli (159 działek). Po drugie, ustawa ma charakter czasowy co oznacza, że wymienionych w niej czynności prawnych związanych ze wskazanymi nieruchomościami będzie można dokonać w okresie 2 lat od dnia jej wejścia w życie. 

Ostatecznie na podstawie przepisów nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będą mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami: polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych. 

Zamiana będzie dokonywana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości i bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Lasy Państwowe mogą dokonywać zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w ich zarządzie jedynie na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Zamiany, o której mowa, będzie dokonywać się po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej.

Stroną umowy zamiany może być wyłącznie: państwowa osoba prawna w rozumieniu ZasZarzMieniemPU, osoba prawna, w której Skarb Państwa posiada większość akcji w rozumieniu ZasZarzMieniemPU lub jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku wyłączenia gruntów, o których mowa powyżej z produkcji rolniczej lub leśnej na ww. cele, nie będzie się stosować przepisów OchrGrU dotyczących należności i opłat rocznych oraz jednorazowego odszkodowania.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.