Program zawiera m.in. informacje o badaniach na temat:

 • stan i ochrona środowiska;
 • organizacja państwa, samorząd terytorialny;
 • obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
 • wymiar sprawiedliwości;
 • gospodarka społeczna;
 • rodzina;
 • ludność, procesy demograficzne;
 • wyznania religijne, grupy etniczne;
 • rynek pracy;
 • wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne;
 • warunki życia ludności, pomoc społeczna;
 • mieszkania, infrastruktura komunalna;
 • edukacja;
 • kultura;
 • zdrowie i ochrona zdrowia;
 • turystyka i sport;
 • nauka, technika, społeczeństwo informacyjne;
 • telekomunikacja;
 • rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny;
 • działalność rolnicza;
 • działalność przemysłowa;
 • działalność budowlana;
 • działalność transportowa, poczta;
 • działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne;
 • wybrane rodzaje działalności usługowych;
 • gospodarka morska i żegluga śródlądowa;
 • stosunki gospodarcze z zagranicą;
 • leśnictwo i łowiectwo;
 • wyniki przedsiębiorstw niefinansowych;
 • rynek finansowy;
 • ceny;
 • finanse publiczne;
 • rzeczowy majątek trwały i inwestycje;
 • rachunki narodowe;
 • badania regionalne;
 • operaty statystyczne.