Ustawa z 24.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1273) o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonała zmiany m.in. w art. 76 w ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Przepis ten stanowił dotychczas podstawę dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych. Obecnie zmienił się zakres delegacji ustawowej i został wprowadzony obowiązek określenia w drodze rozporządzenia wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

Jak widać, główną zmianą, mającą wpływ na brzmienie rozporządzenia było dodanie obowiązku określenia opłat za wydanie wtórników wymienionych dokumentów. Dotychczas przepisy ustawy nie stanowiły o wtórnikach, wobec czego, po poprawkach Senatu RP przyjęto kompleksową zmianę ustawy, wprowadzającą wtórniki dokumentów do porządku prawnego. Wtórniki zatem będą wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, pobieranej przez organ rejestrujący.

W konsekwencji tych zmian ustawowych należało wydać nowe rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników, gdyż poprzednia podstawa prawna utraci moc z początkiem 2017 r.

Treść rozporządzenia oraz stawki opłat za wydanie dokumentów nie różnią się znacznie od rozporządzenia z 2003 r., które straci moc wraz z wejściem w życie przepisów ustawy. Należy zauważyć, że opłata za wydanie wtórnika danego dokumentu wynosi tyle samo jak za wydanie pierwotnego dokumentu.

Co zmieni się po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia? Przede wszystkim urzędnicy uczestniczący w wydawaniu dokumentów, o których mowa w tym rozporządzeniu (najczęściej pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu) będą działać na podstawie nowego aktu prawnego. Co więcej, od 1 stycznia 2017 r. będzie możliwość wydawania wtórników dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz karty pojazdu, a opłata za ich wydanie będzie w tej samej wysokości jak w przypadku wydania podstawowego dokumentu pojazdu lub tablic i nalepki.